Affordable Access

Download Read

Türkiye Yükseköğretiminin 2023 Vizyonu

Authors

Abstract

Prof Prof. Dr. İsmail Bircan Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠMĠNĠN 2023 VĠZYONU Bir neslin ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar eğitim süresi olan 17 yıl sonra, Cumhuriyetimizin kuruluĢunun 100. yılını kutlayacağız. Türkiye bu süre sona ermeden, AB üyesi olduğunda kiĢi baĢına yaklaĢık 20.000 $ milli geliri ile, dünyanın ilk 15 ekonomisi içinde yer alan bir ülke olmayı hedeflemektedir. Vizyon 2023 strateji belgeselinde ise bilim, teknoloji ve yenilikte “atılım modeli” benimsenmiĢtir. Buna göre; • Sürekli yeni bilgi ve teknoloji üretmek, • Küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan, nitelikli iĢgücüne dayalı yüksek katma değer yaratarak küresel sistem ile etkileĢim içinde olmak ve • Bilgi temelli toplum için insan kaynağını geliĢtirmek amaçlanmıĢtır. Böylece; sanayi üretiminde rekabet üstünlüğünün sağlanması, yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir kalmanın gerçekleĢtirilmesi ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesi öngörülmüĢtür. Türkiye’nin Dünya Bankası rekabet gücü endeksinde dünyanın ilk 25 ülkesi arasına girmesi, BirleĢmiĢ Milletler insani kalkınma endeksinde ise yine yaklaĢık bir kat yükselerek ilk 25 ülke arasına girmesi hedeflenmiĢtir. Ġlgili tarafların katılımı ile tartıĢılarak ortaya konan bu hedefler, 2023 vizyonu içinde gerçekleĢtirilebilecek öngörüler içermektedir. Türkiye’nin 2023 vizyonu stratejik hedeflerinin tutturulması, büyük ölçüde Üniversitelerimizin bu hedefleri gerçekleĢtirilecek insan kaynağını yetiĢtirmelerine bağlıdır. Nitekim 8. ve 9. Kalkınma Planlarında, eğitime sektörüne klasik iĢlevinin yanı sıra “rekabet üstünlüğü” olan bireyler yetiĢtirmesi görevi de verilmiĢtir. Ġnsan Kaynakları GeliĢtirilmesi ġemada görüldüğü gibi, Türkiye’nin bölgesinde güç sahibi olması bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının etkin uygulanması ile olanaklıdır. Teknoloji politikaları arasında ise; 2023 stratejisinde, DNA teknolojisinden, kök hücre teknolojisine, terapötik üretim teknoloji

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments