Affordable Access

Tilførslen af organisk stof og jordens aktuelle udbyttepotentiale

Authors
Publication Date
Keywords
  • Nutrient Turnover

Abstract

I græsmarker på kvægbrug sker der en opbygning af organisk stof og kvælstof (N) Tilførslen af organisk stof og jordens aktuelle udbyttepotentiale Resumé Græsmarker øger jordens frugtbarhed. Det kommer til udtryk som mindre N-behov og øget udbyttepotentiale i efterfølgende afgrøder. Seniorforsker Jørgen Eriksen, seniorforsker Elly Møller Hansen og Forskningsprofessor Bent T. Christensen, Danmarks JordbrugsForskning, e-mail: Jorgen.Eriksen[a]agrsci.dk I græsmarker sker der en væsentlig opbygning af organisk stof og kvælstof (N). Det gælder især afgræsningsmarker, hvor en stor del af N optaget i græs bliver returneret til marken i form af gødning og urin. Opbygningen afhænger af gødningsniveau, fodersammensætning for græssende dyr, dyretæthed, tidspunkt for afgræsning og græsmarkens botaniske sammensætning (kløver/græs). Desuden betyder græsmarkens alder noget for hvor meget organisk stof og N, der er opbygget i jordpuljen. Ved ompløjning af græsmarker sker en mineralisering af det organiske stof i pløjelaget og frigivelse af næringsstoffer bl.a. N. For de efterfølgende afgrøder er resultatet højere udbytter og/eller et mindre N-behov for at opnå optimale udbytter. Denne effekt kan fortsætte i flere år efter ompløjning af græsmarken. Udover N-effekten (figur 1) giver græsmarker ofte en sædskifte-effekt, som ikke er forbundet med N-ophobningen. Sædskifte-effekten kommer til udtryk som et højere udbyttepotentiale hvor N-tilførslen ikke er begrænset (figur 2). Sædskifte-effekten tilskrives bl.a. forbedret jordstruktur og bedre modstandsdygtighed overfor sædskiftesygdomme i forhold til sædskifter uden græs. I kvægsædskifter med 2-5-årige græsmarker spiller eftervirkningen således en stor rolle, men for at få den optimale udnyttelse er det væsentligt at have et præcist billede af, hvor stor effekten er i en given situation. I Foulum (JB4) er gennemført forsøg med eftervirkninger af græsmarker i et seks-marks kvægbrugssædskifte med to kløvergræsmarker. I forsøget

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments