Affordable Access

Лабораторні заняття з фізики

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb1603 Secondary Education. High Schools

Abstract

Лабораторні заняття з фізики Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Фран- ка Є.М.Мисечко, Б.В.Свищ, М.В. Федьович, ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (Матеріали для семінарських занять із методики фізики) Житомир 2012 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ МЕТА. Уточнити і поглибити знання про методику підготовки, проведення і оформлення лабораторних робіт. Оволодіти методами і прийомами розвитку творчих здібностей учнів при виконанні різних видів лабораторних занять. № Основні питання Форми роботи на семінарі Література 1 Організація, методика проведення фронталь- них лабораторних робіт Узагальнюючий виклад основних по- ложень із залученням студентів до обгово- рення питань диску- тивного характеру. Рецензування висту- пу. Аналіз рецензій 1,С.65-б9 4,С.38-44 6,С.171-183 38,С.103-109 42,С. 103-110 44,С.68-72 8л,С.53-63 2 Підготовка і методика проведення фізичного практикуму. Розповідь з елементами бесіди про особливості фізичного практикуму. Обгрунтування та оцінка виступу 1.С,69-70 6,С.184-190 38,С.109-110 42. С.111-114 44,С.77-79 3 Домашні досліди і спо- стереження − одна з важливих форм нав- чальної роботи. Повідомлення про ха- рактер і експерименту з актуалізацією опорних знань студентів. Обго- ворення виступу. 6,С. 190-191 38,С.110-111 44,С.114-115 65,С.5-25 3л,С.. 137-140 4 Активізація пізнавальної діяльності учнів при ви- конанні різних видів ла- бораторних занять Аналіз прийомів ак- тивізації з постановкою пізнавальних задач пе- ред аудиторією. Критична оцінка ви- ступу 42,С.106-110 44,С.72-76 3л,С.73-78 КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 1. У посібнику /38,С. 106/ сказано, що «в большинстве работ прибори не следует выставлять на столы учащихся до непосредственного выполнения работы» в посібнику /6.С.175/ підкреслено, що «лучше, если к началу всту- пительной беседи необходимое оборудование уже находится на сто

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F