Affordable Access

Slavenska liturgija u hrvatskim zemljama od 1881. do 1914. godine

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Slavenska Liturgija

Abstract

crkva u svijetu POVIJESNI PRILOG SLAVENSKA LITURGIJA U HRVATSKIM ZEMLJAMA OD 1881. DO 1914. GODINE N jez in i međunarodni i nacionalni aspekti — na tem elju fonda »L in gu a slava« u A rh ivu Kongregacije za bogoštovlje u R im u M a k so F e l o z a 13. travn ja 1881. g. Rački poziv lje Strossmayera da preuzme in icijativu za ,obnovu slavenske litu rgije u svo jo j ibiskuipiji ii, naravno, poslije u cije lo j Hrvatskoij. Strossmayer to prihvaća u odgovoru Račkome 19. travn ja iste godine.1 Ta u povijesti najveća, od modernih najžešća i na nacionalnom i međunarodnom planu najšira in icijativa za (konsolidaciju slavenske liturgije u hrvatskim ze;m!ljama tra je sa svojim odjecima sve do 1914. godine. Sišić se 1933. g. tužio2: '»Sta se tiče vatikanskog arhiva, igdje ®e čuvaju izvješta ji ibeökih nuncija ((...), treba odmah kazati, da ISveta Stolica još uvijek ne daje uvida u svoj arh iv od vrem ena pontificata P ija IX . dalje, dalkle iod 1846. naprijed. Zato !i nisam uispio, da se tom potrefanom građom već sada koristim, ali ijpak ima nade, da će doskora Ibiti predani javnosti spisi od 1846. do 1878.« Nedavno je Pavao V I. otvorio znanstvenim radnicima upravo to razdoblje do 1878. Fond o Ikojemu je riječ u ovom napisu, u A rh ivu Kongregacije obreda, ko ji je — nakon njezine diobe na dva dikasterija: Kongregaciju za kauze svetaca i Kongregaciju za bogoštovlje — s /Cijelim arhivom ostao u prvoj, ostaje za razdoblje poslije 1878. i nadalje zatvoren. Međutim, ja sam od uprave ove Kongregacije dolbio dopuišterije da ga mogu proučiti i fo to ­ kopirati. P r ije toga sam sav m aterijal od 1881. do 1914. g. sredio (dosad ga nitko u prošlih 60 godina n ije dirao), dao mu signaturu, tako je sada • 1 F. Šišić, Korespondencija Rački— Strossmayer, II, Zagreb, 1929, str. 376, 379. 2 F. Sišić, J. J. Strossmayer. Dokum enti i korespondencija, I, Zagreb, 1933, str. VI. 161 sređen (u tri krntije spomenutog Arhiva, i to: R 340 Dalm atia et alia; R

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F