Affordable Access

Els hisendats gironins a través de les seves genealogies

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

226 CRÍTICA •* * . R E V I S T A i>H C"liiiiiNA-*• N O M , 226 si-ri-.MHHL - OC.TUBHL 2004 • • 1673193 na en una ploma tjuo dins la negra nit franquista conrea una llengua maltractada, que és assídua de la nova premsa coïn 1:1 Aíii/ Diari, El 9 País. després Hom Nova (on va afermar una secció literària de luxe) o HI 9 Nou, on creà opinió a través del seguiment dols nous autors i la presència a publicacions culturals com licvisid tic Cirona. Però també umb el suport de la causa ecologis ta als a iguamol ls empordanesos. Una autora d'arrels clàssiques, compro- mesa i contrària a la violèn- cia. Li p reocupava tant la pèrdua de la memòria coni la denúncia de la barbàrie, un dels ròssecs del segle XX. Moisès de Pablo ^ Els hisendats gironins a través de les seves genealogies (.•.^ H( lA, K R M R I 1 i.\UM . l·iTf (l'd.) 127 genealogies de Fernan- do Viader. La memòria fami» iiar dels propietaris gironins. tXXi i^ aiiiuLis (tiil·luiiL·i,.! d'Històn,! Rund). Girona. 21M)4- 286 pàpricv N o lli ha d u b t e q u e la genealogia és una disciplina q u e interessa i q u e té im nombre important d'aficio- nats . N o m é s cal q u e ens a t ansem a qualse \ 'o l dels arxius històrics de casa nos- tra per a d o n a r - n o s de la qtiantitat de persones que dediquen temps i esforços a la confecció del seu propi arbre genealògic. I és que, des de sempre , la recerca dels orígens, el coneixement dels avantpassats i la recons- t r u c c i ó de les v ic iss i tuds familiars han sigut qüestions que han esrimulat la curiosi- tat i la vocació investigadiïra de molta gent. En ocasions, però, allò que ha comeni,"at com una recerca concreta i pun tua l sobre una família d e t e r m i n a d a s'ha acaba t c o n v e r t i n t en un t rebal l d'àmplies proporcions, amb unes potencialitats que van molt més enllà de la simple història familiar. Aquest és el cas de les genealogies que, al llarg de dècades de treball, ha con- feccionat Fernando Viad

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F