Affordable Access

ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوبگذاری شبکه توزیع آب شرب شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar

Authors
Publisher
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Wa 30 بهداشت محيط

Abstract

زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت آب پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آن می باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی، میزان خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه آبرسانی شهر اردبیل بود. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی در پاییز 1388 انجام گرفت با تقسیم بندی شهر به 12 بلوک در دو مقطع زمانی نیمه اول مهرماه و نیمه دوم آذر ماه نمونه برداری صورت گرفت. پارامترهای قلیائیت، سختی کلسیم، هدایت الکتریکی، دما و pH مورد آنالیز واقع شدند. مراحل آزمایش نمونه ها مطابق روشهای استاندارد انجام و با استفاده از شاخصهای لانژلیه و رایزنر پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری محاسبه گردید. یافته ها: میانگین اندیس LSI در مراحل اول و دوم بترتیب -0.22 و -0.45 و میانگین شاخص رایزنر در مرحله اول و دوم بترتیبب 7.98 و 8.33 بود. براساس اندیس LSI آب مشروب موجود در شبکه آب شرب در مرحله اول در 9 مورد و در مرحله دوم همه ایستگاهها تمایل به خوردگی وجود داشته است؛ و براساس اندیس RSI در مرحله اول 6 مورد تمایل به خورندگی و بقیه متعادل و در مرحله دوم 10 مورد از ایستگاهها تمایل به خورندگی داشته و بقیه وضعیت تعادلی نسبی داشته اند. نتیجه گیری: آب شبکه آبرسانی اردبیل تمایل به خوردگی داشته، و بایستی کنترل کیفیت آب براساس پارامترهایی از جمله تنظیم pH، قلیائیت، سختی و ... همراه با استفاده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی در شبکه آب مشروب مورد توجه ویژه قرار گیرد.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F