Affordable Access

ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • อาสาสมัครสาธารณสุข -- ไทย -- อำนาจเจริญ
  • การสื่อสารทางการแพทย์ -- ไทย -- อำนาจเจริญ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรกเพื่อศึกษาความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของสื่อบุคคล ที่ทำหน้าที่ อสม.และได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2547 -2549 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ใน 2 ประเด็น คือ การจัดการข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสื่อสารขาเข้า (In put) และ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ เป็นการสื่อสารขาออก (Out Put) และประการที่สอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ และ/หรือ เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่สื่อบุคคลในชุมชน กลุ่มตัวอ่างเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 4 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 1.1 การแสวงหาข่าวสารและความรู้ ของ อสม. ส่วนใหญ่เป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร มีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดผลดีกับการพัฒนาในชุมชน แหล่งข้อมูลที่ อสม. แสวงหาเพื่อทำบทบาทหน้าที่สื่อบุคคลนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวบ้าน 2) กลุ่มสถาบัน ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน 3) สื่อ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร 1.2 การจัดการข่าวสารและความรู้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 1) ตรวจสอบ ได้แก่ ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ทดลองปฏิบัติ 2) วิเคราะห์ ได้แก่ การแปลงสาร เตรียมสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3) จัดระบบ ได้แก่การจัดลำดับความสำคัญของสาร ทบทวน 4) เผยแพร่ ได้แก่ การถ่ายทอด การจัดการให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1.3 การจัดเก็บข่าวสารและความรู้ อสม. มีการจัดเก็บความรู้โดยนัยมากกว่า การจัดเก็บความรู้ชัดแจ้ง 2. อสม. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาวะในชุมชน 9 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่าย 4) กลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้ข้อตกลงร่วมกัน 5) กลยุทธ์การสื่อสารแบบให้คุณให้โทษ 6) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ 7) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษา 8ป การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง 9) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างสำนึกรักชุมชน 3. ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จ และ/หรือเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่สื่อบุคคลในการทำหน้าที่สื่อบุคคลในชุมชนมี 6 ประการ แบ่งปัจจัยเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ ตัว อสม. ครอบครัว องค์กร และจากตัว อสม. 2. ปัจจัยส่งเสริมและเป็นอุปสรรค ได้แก่ บุคคล 3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments