Affordable Access

Règims escolars i equitat educativa: algunes evidències basades en les proves PISA 2006

Authors
Publisher
Quaderns d'avaluació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

alegre-ferrer.pdf Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀�� 2¶')-3฀%3#/,!23฀)฀%15)4!4฀%$5#!4)6!�฀!,'5.%3฀ %6)$¶.#)%3฀"!3!$%3฀%.฀,%3฀02/6%3฀0)3!฀���� � -IQUEL฀°NGEL฀!LEGRE�฀I฀'ERARD฀&ERRER %STEBAN��฀ 5NIVERSITAT฀!UTÛNOMA฀DE฀"ARCELONA !QUEST฀ARTICLE฀TÏ฀COM฀A฀OBJECTIU฀ANALITZAR฀ELS฀EFECTES฀DE฀DETERMINADES฀CARACTERÓSTIQUES฀ DELS฀SISTEMES฀EDUCATIUS฀EN฀LA฀COMPOSICIØ฀SOCIAL฀DELS฀CENTRES฀ESCOLARS�฀$ESPRÏS฀DE฀JUSTIFICAR฀ EFECTES฀SIGNIFICATIUS฀DE฀LA฀COMPOSICIØ฀SOCIAL฀DELS฀CENTR ES฀EN฀ELS฀R ESULTATS฀DE฀L�ALUMNAT�฀ S�EXPLORA฀L�IMPACTE฀DELS฀DIFER ENTS฀COMPONENTS฀DEL฀QUE฀ANOMENEM฀hRÒGIMS฀ESCOLARSv฀ EN฀LES฀MESURES฀DE฀SEGREGACIØ฀SOCIAL฀ENTRE฀ELS฀CENTRES฀�ÓNDEXS฀DE฀(UTCHENS ฀EN฀DIFERENTS฀ PAÕSOS฀I฀REGIONS�฀0ER฀A฀AQUESTES฀MESURES�฀S�HA฀UTILITZAT฀COM฀A฀PRINCIPAL฀FONT฀D�INFORMACIØ฀ LA฀BASE฀DE฀DADES฀DE฀0)3!฀�����฀,A฀NOSTRA฀ANÌLISI฀CONSIDERA฀DADES฀DE฀TRENTA DOS฀SISTEMES฀ EDUCATIUS฀DE฀L�/#$%�฀%SPECIALMENT฀SØN฀VALORADES฀DETERMINADES฀CARACTE RÓSTIQUES฀DELS฀RÒGIMS฀ESCOLARS�฀EL฀NIVELL฀DE฀DIFERENCIACIØ฀INSTITUCIONAL฀ EXISTENT฀EN฀L�ESCOLARITZACIØ฀OBLIGATÛRIA�฀LA฀PR ESÒNCIA฀DE฀CENTR ES฀ PRIVATS฀A฀L�ENSENYAMENT฀OBLIGATORI�฀EL฀NIVELL฀D�AUTONOMIA฀ ESCOLAR฀EN฀R ELACIØ฀AMB฀EL฀PR OCÏS฀D�ADMISSIØ฀DE฀L�ALUMNAT�฀I฀ ELS฀MODELS฀I฀CRITERIS฀QUE฀DEFINEIXEN฀LA฀R EGULACIØ฀PÞBLICA฀DE฀ L�ACCÏS฀ESCOLAR�฀%LS฀R ESULTATS฀DE฀LES฀ANÌLISIS฀SUGGER EIXEN฀QUE฀ ELS฀RÒGIMS฀ESCOLARS฀MÏS฀ORIENTATS฀AL฀MERCAT฀TENDEIXEN฀A฀AUG MENTAR฀LA฀SEGREGACIØ฀SOCIAL฀DELS฀CENTR ES�฀MENTRE฀QUE฀AQUELLS฀ CARACTERITZATS฀COM฀A฀MÏS฀INTEGRADORS฀I฀R EGULATS฀DE฀MANERA฀ PÞBLICA฀TENDEIXEN฀A฀REDUIR LA� ��฀!MB฀EL฀TÓTOL฀h3CHOOL฀REGIMES฀AND฀EDUCATION฀EQUITY�฀SOME฀INSIGHTS฀BASED฀ON฀0)3!฀����v�฀AQUEST฀ARTICLE฀S�HA฀ PUBLICAT฀A฀LA฀ "RITISH฀%DUCATIONAL฀2ESEARCH฀*OURNAL฀ ����� �฀I&IRST฀!RTICLE�฀� ���฀4 AYLOR฀�฀&RANCIS฀,TD�฀ HTTP��� WWW�INFORMAWORLD�COM�฀!GRAÕM฀A฀L�EDITOR฀L�AUTORITZACIØ฀PER฀R EPRODUIR฀L�ARTICLE�฀!IXÓ฀MATEIX�฀ELS฀R ESULTATS฀ DELS฀CÌLCULS฀EXPOSATS฀EN฀LA฀PRIMERA฀PART฀D�AQUEST฀DOCUMENT฀VAN฀SER฀PR ESENTATS฀EN฀L�ARTICLE฀DELS฀MATEIXOS฀ AUTORS฀PUBLICAT฀AMB฀EL฀T

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F