Affordable Access

El futur del Teatre Bartrina. La Comissió Assesora

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

consell directiu E 1 passat 3 de febrer es va constituir la Cornissi6 hwmra d ' T ~ e na. Tot seguit, Xavier Filela, director del teatre9 em tasques que desenvoluparan els membres &aquesta aquesta pigina us oferim una col.laboraei6 &Anna ML que em puh Gilabert. El futur del Teatre Bartrina. La Comissió Assessora E I passat dia 3 de febrer va tenir lloc la primera reunió de la Comissió encarregada de presentar un projecte de fun- cionament del nou Teatre Bartrina en previsió per quan estiguin enllestides les obres de remode Iació que s'hi estan duent a terme. La creació d'aquesta Comissió va ser proposada per I'Ajuntament de Reus a I'lnstitut Municipal d'Acció Cultural, i va ser aquest darrer organisme el que va con feccionar una llista integrada per onze persones vinculades al món cultural i arüstic de la ciutat i que ara integren la Comissió: Alfred Fort, Antoni Sáez, Xavier Filella, Joaquim Mallafre, Ramon Gomis, Xavier Amorós, Pere Bayona, Joan Ballester, Lluís Graells, Venanci Bonet i Santiago Nogués. Totes aquestes persones slhan compromes a col.laborar duna manera desinteressada i genero- sa aportant el seu punt de vista i la seva experiencia i buscant tam- bé altres fonts d'informació de procedencia diversa. La iniciativa i el seguiment de les propostes anira a carrec de la Comissió Redactora del projecte de funcionament del Teatre Bar- trina, formada per Alfred Fort, Antoni Sáez i Xavier Filella, que $una manera periodica i regular contrastara i analitzara els temes conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Asses- sora. Aquesta &mis& pretén ser nun ~ r g a n participatiu i obert on hi hagi lloc per a totes ies qporta- cimis i s u g g e r h i i lque facilitin els elements de discussi6 neces- saris p e elaborar un esborrany basic on es defineiin el mix¡¡ de conceptes, ja siwm de cadcter arb'stic, administratiu, de forma- ció, de producció o de gestió en general, que afectaran el funcio- nament del teatre. Una

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F