Affordable Access

Something about the Language in Our Versification

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ventura - SL1807.CHP UDK 821.163.42’233–0532 821.163.42’366.54 821.163.42’367.622 Izvorni znanstveni ~lanak Prihva}eno za tisak 23. 09. 2009. Darko Matovac Goran Tanackovi} Faletar Filozofski fakultet, Osijek [email protected] [email protected] ��������� ��� ����� ������� ��������������������������� �������������������� � ���������������� ������������ Utvr|uju}i postojanje dvaju ishodi{no razli~itih osnovnih teorijskih pristupa procesu usvaja- nja jezika (generativnoga i funkcionalisti~koga/kognitivisti~koga), autori u uvodnome dijelu rada detaljno upoznaju s osnovnim pretpostavkama uporabno utemeljene teorije usvajanja jezika kakvu predstavlja M. Tomasello. Opisani su stupnjevi razvoja jezika (razdoblje ho- lofraza, razdoblje vi{erje~nih kombinacija, razdoblje konstrukcija vezanih uz odre|eni ele- ment i razdoblje apstraktnih konstrukcija) koji se zatim u nastavku rada oprimjeruju anali- zom dje~jega govora. Autori su pozornost usmjerili na analizu razvoja morfolo{koga sustava imenica uspostavljaju}i vezu izme|u teorijski obja{njenih razvojnih stupnjeva u procesu us- vajanja jezika i zastupljenosti pojedinih pade‘a u dje~jem govoru. Uzimaju}i u obzir i prija{- nja istra‘ivanja, uvi|a se potreba daljnje razrade predstavljenoga teorijskoga modela. ������� Postoje}e teorije koje opisuju na~in kako djeca usvajaju jezik i odgovaraju na logi~ka pitanja (Pinker, 2004)1 vezana uz taj postupak mogu se svesti na dvije razli~ite temeljne pretpostavke (Tomasello, 2006). Prva je pretpostavka razvi- jena u okviru generativne gramatike, prema kojoj djeca na svijet ne dolaze kao tabula rasa, ve} posjeduju posebne spoznajne strukture (poseban mentalni or- gan – »jezi~na mo}«) koje im omogu}uju razvijanje stvarala~ke uporabe jezika. 1 “The ’logical problem of language acquisition’ is not the belief that ’the input to the learner is too inconsistent to determine the acquisition of grammar.’ The input CANNOT be ’too inconsistent’, because children do acquire grammar. It is the questio

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F