Affordable Access

El Patrimoni Cartogràfic. Passat i present dins l'àmbit mallorquí

Authors
Publisher
Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
Source
Legacy
Keywords
  • History
  • Cartography Spain Majorca

Abstract

BSAL 48 (1992) 199-208 El Patrimoni Cartogràfic. Passat i present dins lambit mallorquí MONTSERRAT GALKHA I MONEGAI.* Dins del II Congrés sobre el patr imoni cultural mal lorquí , t i t u l a t El nostre patrimoni cultural: la defensa dels fons bibliogràfic, documental i gràfic, o rgan i tza t per la Societat Arqueològica Lul· l iana de P a l m a de Mallorca i celebrat en a q u e s t a capital d u r a n t els dies 26 al 29 de febrer de 1992, es preveié dedicar , tal i com suggereix el seu títol, u n a ponència al ma te r i a l gràfic. A q u e s t a r e s p o n s a b i l i t a t es confià a la C a r t o t e c a de C a t a l u n y a de l ' Ins t i tu t Cartogràfic de Ca ta lunya , que per la seva banda va va lo ra r mol t pos i t ivament l 'opor tuni ta t de poder t r ac ta r aques t t e m a a m b un cert deta l l . S 'ha de m a t i s a r , però, que des de la Cartoteca de C a t a l u n y a es proposà a ls o rgan i tzadors que en l ' e smentada ponència, el concepte r e l a t i v a m e n t genera l d e m a t e r i a l gràf ic , fos re fe r i t només al m a t e r i a l ca r togrà f ic , d e g u t a l 'especialització del centre . Fou un plaer acceptar a q u e s t a genti l invitació pel r ep te que suposava poder p a r l a r d 'aquest p u n t en un pa í s a m b u n pa t r imon i car togràf ic t a n r ic i t a n i m p o r t a n t com a n i r e m v e i e n t al l l a r g d e la intervenció. En canvi, j a d ' en t rada en coneixia que tot aq u es t pa t r imoni no era pas recolzat per una in f raes t ruc tura idònia que es fes càrrec del seu au t èn t i c valor real , in f raes t ruc tura que comportar ia el seu t r a c t a m e n t en profunditat , de forma que previ procés de control i es tudi , es tés a l 'abast dels u s u a r i s locals i foranis en unes condicions dignes, i a poder ésser òp t imes . E s en a que s t sen t i t que es desenvoluparà aques t escrit : d e m o s t r a n t la i n e s t i m a b l e i m o l t no t ab l e a p o r t a c i ó m a l l o r q u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F