Affordable Access

Měření spokojenosti zákazníků s maloobchodní službou / Customer Satisfaction Measurement of the Retail Service

Authors
  • Tutková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním předmětem této diplomové práce je změření spokojenosti zákazníků s maloobchodní službou. Konkrétně se jedná o službu Scan&Go maloobchodního řetězce Globus ČR k.s. Scan&Go představuje inovativní způsob nakupování. Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na představení služby a teorii měření spokojenosti zákazníků. Praktická část se je zaměřena na sběr dat pomocí dotazníkového šetření a následnou analýzou dat. Pro analýzu dat byl využit chí-kvadrát test, faktorová a regresní analýza. Na základě analýzy jsou na konci práce vytvořeny návrhy a doporučení ke zvýšení spokojenosti zákazníků se službou. / The main subject of this master thesis is customer satisfaction measurement of the retail service. Specifically, it is the Scan&Go service of the retail chain Globus ČR k.s. Scan&Go is an innovative way to shop. Master thesis is divided into two parts – theoretical part and practical part. Theoretical part of thesis is focused on the presentation of service and the theory of customer satisfaction measurement. The practical part is focused on data collection through questionnaire survey and then analysis of data. Chi-Square test, factor and regression analysis were used for data analysis. Based on the analysis, suggestions and recommendations are created at the end of the thesis to increase customer satisfaction of the service. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times