Affordable Access

Critique and the Care of the Self : The Economy of Truth and Government in Michel Foucault's Late Work / Kritik och omsorgen om sig : sanningssägandets och regerandets ekonomi i Michel Foucaults sena verk

Authors
  • Katz Lydén, Karl
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This thesis engages Michel Foucault’s late work on ancient philosophy in relation to his earlier investigations of modern forms of government and events in his political present. Beginning with a reinterpretation of the function of style in Foucault’s oeuvre, it demonstrates that the ancient notion of the care of the self – the style of existence – unfolds as a critical project. The thesis considers Foucault’s last three lecture courses at the Collège de France: “The Hermeneutics of the Subject” (1982), “The Government of Self and Others” (1983), and “The Courage of the Truth” (1984). It shows that what is at stake in the ancient notions of truth-telling and the technologies of the self is not reducible to an ethical, individual subject in Greco-Roman antiquity, but rather something that bears on Foucault’s previous critical work on modern forms of subjection, on his notion of critique, and on political, collective subjects in the present.  No previous study has treated this relation between Foucault’s notion of the care of the self and his theory of critique. And while shorter attempts have noted their conceptual common basis in “virtue” and “government,” this thesis opens new perspectives. Through a formal analogy to Kant’s critical project, it proposes a model of three Foucauldian kinds of critique: the historical-philosophical practice of theoretical work, truth-telling in the political field, and the individual or collective “art of not being governed like that.” Moving between the theoretical work and lesser discussed materials – specifically Foucault’s engagement with the Polish trade union “Solidarność” and the French labor union CFDT – important continuities are identified. It is demonstrated that Foucault understands critique, the care of the self, and collective movements in his own time, not only by the same conceptual framework of government, virtue, and truth, but also as non-discursive forms or practices in which means and ends merge. This is significant in relation to Foucault’s definition of modern economic government in his lecture course on neoliberalism, “The Birth of Biopolitics” (1979): a government guided by an equally non-discursive “veridiction of the market.” Building on these continuities in Foucault’s oeuvre, it is concluded that the ancient notions of truth-telling and of the style of existence offer significant tools in the art of not being governed like that: as collective configurations of critique in the present. / Denna avhandling tar upp Michel Foucaults sena verk om antik filosofi i relation till hans tidigare undersökningar av det moderna regerandet och händelser i hans politiska samtid. Utifrån en omtolkning av stilens funktion i Foucaults arbeten visas här att den antika idén om omsorgen om sig – levnadsstilen – hos Foucault läggs fram som ett kritiskt projekt. Avhandlingen tar upp Foucaults tre sista föreläsningsserier vid Collège de France: ”Subjektets hermeneutik” (1982), ”Styrandet av sig själv och andra” (1983), och ”Modet till sanning” (1984). Den visar att det subjektsbegrepp som introduceras i den grekisk-romerska antikens läror om sanningssägande och självteknologier inte kan reduceras till ett etiskt, individuellt subjekt begränsat till sin egen historiska situation, utan står i relation till Foucaults tidigare kritiska verk om moderna former av ”subjektion” eller underkastelse (asujettissement), hans kritikbegrepp och hans diskussioner om politiska kollektiva begrepp i samtiden.  Detta är den första svenska avhandlingen i filosofi om Michel Foucaults arbete. Internationellt har ingen längre studie behandlat denna relation mellan Foucaults begrepp om omsorgen om sig och hans definition av kritik. Medan kortare forskningsbidrag har noterat deras begreppsliga gemensamma nämnare i ”dygd” och ”regerande” öppnar denna avhandling nya perspektiv. Med en formell analogi med Kants kritiska projekt föreslås här en modell av tre foucauldianska typer av kritik: det teoretiska arbetets historisk-filosofiska praktik, sanningssägandet inom det politiska fältet och den individuella och kollektiva ”konsten att inte låta sig styras på ett visst sätt”. Genom att undersöka både de teoretiska arbetena och mindre uppmärksammat material – som Foucaults engagemang i ”Solidarność” och den franska fackföreningen CFDT – kan viktiga kontinuiteter uppmärksammas. Här visas att Foucault förstår kritik, omsorgen om sig och kollektiva rörelser i sin egen samtid inte bara genom ett och samma begreppsliga ramverk av regerande, dygd och sanning, utan också som icke-diskursiva former eller praktiker i vilka mål och medel sammanfaller. Detta är viktigt med avseende på Foucaults definition av modernt ekonomiskt regerande i föreläsningarna om nyliberalism, ”Biopolitikens födelse” (1979): ett regerande grundat på ”marknadens veridiktion”. Utifrån dessa kontinuiteter dras slutsatsen att de antika idéerna om sanningssägande och levnadsstilen erbjuder avgörande verktyg för konsten att inte låta sig styras på ett visst sätt: som kollektiva konfigurationer av kritik i samtiden. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times