Affordable Access

COVID-19-PANDEMINS PÅVERKAN PÅ BROTTSLIGHET PÅ HOTELL I MALMÖ : EN KVALITATIV STUDIE AV HOTELLENS SUBJEKTIVA UPPLEVELSER / THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON CRIME AT HOTELS IN MALMÖ : A QUALITATIVE STUDY OF HOTELS’ SUBJECTIVE EXPERIENCES

Authors
  • Berglund, Nellie
  • Eriksson, Maria
  • Törnberg, Lina
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Covid-19-pandemin drabbade hela världen från år 2019 och var ännu pågående under studiens genomförande. Många branscher påverkades av detta, där ibland hotellbranschen. Polisen i Malmö uppmärksammade hur brottsligheten på hotellen verkade ha förändrats under Covid-19-pandemin och önskade att detta undersöktes vidare. Genom kvalitativa intervjuer med ansvarig personal på sju hotell i Malmö studerades det hur hotellen upplevde att brottsligheten hade förändrats under Covid-19-pandemin och i sådana fall på vilket sätt. Vidare undersöktes vilken typ av brottslighet hotellen i huvudsak utsätts för och hur hotellens rutiner samt hur samverkan med polisen ser ut vid brottslighet. Samtliga hotell upplevde någon form av förändring men på olika vis. En del lyfte att kriminaliteten hade ökat medan andra menade att den hade minskat. Flera förklarade att nivån på brottsligheten antagligen var densamma som före Covid-19-pandemin men att de på grund av färre gäster och mer tid över för personalen enklare kunde uppmärksamma då något skedde. Gällande vilken brottslighet som var mest förekommande på hotellen var detta stöldbrott, bilinbrott, sexuella trakasserier, köp av sexuella tjänster, narkotikabrott och kortbedrägeri men även ordningsstörningar i form av fester, nedskräpning eller överförfriskade gäster. I de flesta fall fick receptionspersonal bedöma situationen då brott skedde på hotellen och kontakta vaktbolag, säkerhetsvakter eller polis. Från ett antal hotell uppkom även förslag på förbättringsområden angående samverkan med polisen samt hotellen emellan, trots att de redan upplevde den som god. Gällande samverkan mellan hotellen och polisen efterfrågades en direktlinje in till polisen likt Stockholm samt ett smidigare sätt att lämna anmälan om misstänkta brott. För samverkan hotellen emellan föreslogs en mail-slinga för att enklare kunna tipsa och varna varandra då situationer uppstår. / The Covid-19 pandemic has affected the majority of the world since 2019 and the pandemic's impact continues at the time of writing. Industries around the world were severely affected, among those are the hotel industry. The Police in Malmö noticed how crime in hotels seemed to have changed during the Covid-19 pandemic and requested for this to be examined further. Through qualitative interviews with seven hotels from Malmö City the perceived change in crime at the hotels during the Covid-19 pandemic were studied. Furthermore, it was also examined what type of crime the hotels are mainly exposed to and what the hotels' routines and cooperation with the police look like in the event of a crime. All of the hotels experienced some sort of change, but in different ways. Some mentioned how the crime rate had gone up, while others said that it had gone down. Several of the hotels explained that the crime rate probably was at the same level as before the Covid-19 pandemic but that they, because of the fact that they had a smaller number of guests, were able to more easily notice when something happened. Regarding which crime was most common in the hotels, the results showed that it was theft, car theft, sexual harassment, purchase of sexual services, drug offenses and card fraud, but also disturbances in the form of parties, littering or over-refreshed guests. In most of the cases it was up to the staff in the reception to determine the level of the situation and then contact the security company, the security guards or the police. From a number of the hotels some suggestions on how to improve the collaboration between the hotels and the Police but also between the hotels came in, even though they described the cooperation as good. Regarding cooperation between the hotels and the police, a direct line to the police was proposed, a similar method to the ways in Stockholm, as well as a more flexible way of reporting suspected crimes. For collaboration between the hotels, an email loop was proposed to make it easier to tip and warn each other when situations arise.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times