Affordable Access

Řídicí jednotka pulzního měniče / Control Unit for DC-DC Converter

Authors
  • Kirschner, Štěpán
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace nové řídicí jednotky pro stávající dvoukvadrantní pulzní měnič. Součástí práce je zároveň i návrh a realizace nového uživatelského rozhraní pro ovládání měniče. Práce má za účel zkvalitnění výuky předmětu Výkonové polovodičové systémy obohacením o v současnosti nefunkční dvouhodnotové řízení pulzního měniče. S ohledem na potřebu komunikace s uživatelským rozhraním i vícero požadovaných způsobů řízení a režimů měniče, je nejvhodnější mikropočítačové řešení řídicí jednotky. Algoritmus pro řídicí program vychází z požadavků na řízení, uživatelské rozhraní i kompatibilitu se stávající výkonovou částí měniče a jejími obvody buzení a blokování. / The contents of this bachelor thesis are the design and the realization of the new control unit for current two-quadrant DC converter. One part of the thesis is also the design and the realization of the new user interface for controlling converter. Purpose of the thesis is improvement teaching in subject Power Semiconductor Systems by enrichment converter with two-valued management, which is actually unfunctional. The best solution is the microcontroller control unit due to the need of communication with the user interface and multiple management modes. The algorithm for controlling program is based on requirements for controlling, user interface and compatibility with an actual power unit of converter and its excitation and the blocking circuits. / 430 - Katedra elektroniky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times