Affordable Access

Överlämning av Byggprojekt : Digitaliseringens inverkan på projektledarens arbete / Construction Project Handover : The digitalisation’s impact on the project manager

Authors
  • Källbrink, Marcus
  • Månsson, Jacob
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med den höga utvecklingstakt som teknik och digitala system för närvarande har, öppnas möjligheter till en omfattande utveckling och förändring av fastighetsbranschen. För fastighetsförvaltare innebär det att de olika processerna kan effektiviseras och optimering av arbetsprocesser, ofta genom utökat användande av digitala fastighetssystem och hjälpmedel, kan göras. Detta resulterar i att arbetsprocesser förändras, både i förvaltningsskedet och dessförinnan, genom produktionen av fastigheten. För att undersöka dessa förändringar i branschen har detta arbete genom ett antal intervjuer och en litteraturstudie, undersökt hur informationen som finns i byggprojekt och projektledarens roll ska hanteras och vilken inverkan digitaliseringen har vid överlämning från byggskede till förvaltning.  Resultaten visar att de förvaltande företagen bör involveras i stor utsträckning i tidiga skeden av projektet. Detta involverande bör ske i projekteringen, men likaså bör de bjudas in till byggmöten, för att dels kunna komma med information och dels erhålla information från övriga parter.  Likaså är det viktigt att projektorganisationen, inklusive förvaltaren tidigt inleder arbete med att sortera information som primär eller sekundär inför förvaltningsskedet. Där den primära utgör information kring den dagliga driften och underhållet, denna hålls aktuell och uppdaterad av förvaltningen. Den sekundära informationen är sådan som kan vara bra att ha om särskilda situationer uppstår, men inte behöver hållas uppdaterad då den endast syftar till att användas vid dessa särskilda händelser. För att underlätta indelningen av informationen är det inte enbart kompetensen om de olika perspektiven som krävs, utan även förståelse för varandras arbete och behov mellan de olika parter involverade i projektet. För en effektiv överlämning är det viktigt att den mottagande organisationen är beredd att ta emot den digitala information som levereras genom någon typ av digitalt verktyg, exempelvis fastighetssystem och dylika verktyg för förvaltning och övervakning av fastigheter. Dessa system kan både minska kostnader, underlätta underhållsplaner, effektivisera den allmänna förvaltningen och öka hållbarheten vid förvaltning och underhåll av fastigheten.  Det är slutligen viktigt att projektet inte avslutas för hastigt, så information och erfarenheter som erhållits förloras utan att dokumenteras, således är det av stor vikt att erfarenhetsåterföringen får stor prioritet över lag.  / With the high rate of development in tech and digital systems of today, new possibilities appear for large changes, and evolution within the real estate sector. This results in potentials to enhance and optimise the work processes of the facility managers. Generally, this can be achieved through further implementation of CMMS, and other digital aids. The development will result in a need to change of routines among the workers in facility management, as well as during the construction and design stage of the project. To investigate these changes and the development in real estate, several interviews and a literature review on the subject has been performed. Through these, a more thorough study of how the information in construction projects is managed, how the role of the project manager is affected, and lastly what impact the digitalisation has on the handover from construction phase to facility management.  The results show how the facility managing companies should be involved in the early stages of the project. Preferably their involvement should start in the design stage, and continue during the project, to provide valuable input and receive information from involved parties. It is also important that the project organization, including the facility management, start work on separating information into primary and secondary information aimed at the management stage. Where the primary information consists of operation and maintenance information to be kept up to date by the facility management. The secondary information can be stored in an archive ready to be used in case something unexpected happens but does not need to be updated like the primary. To aid the separation of the information it is not only expertise about the diverse perspectives that is important but also an understanding of each individual way of working and the different needs between the many different parties involved.  For a smooth and efficient handover, it is essential that the receiving organisation is prepared to receive the digital information being delivered through some sort of digital tool, like MMS or similar systems for facilitating and monitoring properties. These systems may both lower costs and ease maintenance planning, streamline the general facility management and improve the sustainability in operation and maintenance of properties.  Finally, it is important that the project does not end too abruptly, so that information and experiences acquired gets lost without being documented. It is consequently of great importance that experience feedback is given a significant priority in every project.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times