Affordable Access

Construction of Imagined Geographies Through Law: The Case of Judaization of the Negev Desert / Budowa geografii wyobrażonych poprzez prawo: przypadek judaizacji pustyni Negew

Authors
  • Górska, Ewa
Publication Date
Mar 30, 2021
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This article draws on the postcolonial legal theories and the concept of imaginative geographies, aiming to shed light on the process of producing and realizing Israeli representations of the Negev Desert through the implementation of legal regulations. The focus is on chosen imaginations of the Negev Desert, researched here as a case study of material realisation of imaginative geographies. In the analysis, symbolic narratives, visions of spaces, and new categories, intertwined in legal acts as their foundations, justifications and goals are underlined. The conclusions of presented study show that imaginations and visions can be in fact reproduced in space through legal regulations, and in the analysed case law has three aspects: it is an expression of imagined geographies; it translates those visions into technical terms; and lastly, the implementation of its provisions becomes the main instrument of producing those representations in reality. / Artykuł czerpie z postkolonialnych teorii prawnych i koncepcji geografii wyobrażonych, rzucając światło na proces tworzenia i realizacji izraelskich reprezentacji pustyni Negew poprzez wdrażanie regulacji prawnych. Nacisk położony jest na wybrane wyobrażenia pustyni Negew badane jako studium przypadku materialnej realizacji geografii wyobrażonych. W analizie podkreślane są symboliczne narracje, wizje przestrzeni i nowe kategorie, wplecione w akty prawne jako ich fundamenty, uzasadnienia i cele. Wnioski z przedstawionego studium pokazują, że wyobrażenia i wizje mogą być faktycznie odtwarzane w przestrzeni poprzez regulacje prawne, a w analizowanym przypadku prawo ma trzy aspekty: jest wyrazem geografii wyobrażonych; przekłada te wizje na terminy techniczne; i wreszcie implementacja jego przepisów staje się głównym narzędziem produkcji tych przedstawień w rzeczywistości.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times