Affordable Access

Komparace odměňování pedagogických pracovníků regionálního školství / Comparison of Remuneration of Teaching Staff in Regional Education System

Authors
  • Horňáková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je zhodnotit situaci odměňování pedagogických pracovníků za použití metod deskripce, komparace, sekundární analýzy a syntézy. Studované oblasti jsou vyhodnocovány na základě teoretických východisek a praktických poznatků. Hypotéza diplomové práce je založena na základě vyřčených skutečností o nízkých platech pedagogických pracovníků. První kapitola je zaměřena na teoretické vymezení trhu práce, kde je popsán systém odměňování pracovníků a jeho náležitosti vycházející ze zákoníku práce. Je zde rozebrán rozdíl mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou včetně jejich specifikace. Pro obsáhlost dané tématiky se práce zaměřuje na odměňování pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích, tedy ohodnocení pedagogů odměňovaných platem. V druhé kapitole je specifikován pedagogický pracovník, potřebná legislativa a odlišnosti v odměňování pedagogů, systém přiřazování konkrétního platu. Zmíněn je také kariérní řád a poskytované nefinanční benefity. Praktické kapitoly práce jsou zaměřeny na konkrétní komparaci platů pedagogických pracovníků na mezinárodní, republikové a regionální úrovni. Na mezinárodní úrovni je rozebrán průměrný plat po 15 letech praxe v různých zemích OECD, dále plat na začátku a vrcholu kariéry v jednotlivých zemích, úroveň platu k HDP a srovnání s jinými profesemi. Zmíněn je také index prestiže pedagoga v mezinárodním srovnání. V rámci České republiky práce komparuje platy pedagogů regionálního školství, kdy sleduje především pedagogy všeobecně vdělávacích předmětů. Sledovaným ukazatelem je průměrná mzda, je však uveden i její medián a decily. V dílčích subkapitolách je rozebrán plat pedagoga ve srovnání s průměrnou mzdou, vybranými pracovními pozicemi, odlišnosti v platové a mzdové sféře a srovnání na úrovni územněsprávních jednotek NUTS 3. Pozornost je věnována také prestiži pedagogické profese. Srovnávané pozice jsou vybrány na základě určených kritérií z úrovně jednotlivých skupin zaměstnanců v klasifikaci zaměstnání CZ ISCO. V poslední subkapitole jsou shrnuty zjištěné skutečnosti. V závěru je shrnutí daného tématu s připojením názorů autora práce. / The aim of this diploma thesis is to approach the issue of remuneration of teaching staff using methods of description, comparison, secondary analysis and synthesis. The areas studied are evaluated on the basis of the theoretical background and practical knowledge. The hypothesis of the diploma thesis is based on the stated facts about the low pay of pedagogical staff. The first chapter focuses on the theoretical definition of the labour market, which describes the system of remuneration of workers and its requirements based on the Labour Code. It discusses the distinction between business and non-business spheres, including their specification. For the content of the topic, the thesis focuses on the remuneration of teaching staff in educational institutions, the remuneration of paid teachers. The second chapter specifies the pedagogical worker, the necessary legislation and differences in the remuneration of teachers, the system of assigning a specific salary. Career guidelines and non- financial benefits are also mentioned. The practical chapters of the thesis are focused on the concrete comparison of the salaries of educational staff at international, national and regional level. At the international level, the average salary is broken down after 15 years of experience in different OECD countries, as well as salary in the beginning and top of each country's career, the level of wage to GDP and comparison with other professions. Also mentioned is the prestige index of the teacher in international comparison. Within the Czech Republic, the work compares the salaries of teachers of regional education, especially with teachers of general educational subjects. The monitored indicator is the average wage, but also its median and decilies. The sub-chapters disaggregate the salary of the teacher compared to the average wage, selected job positions, salary and salary differences and comparison to the level of NUTS 3 territorial units. Attention is also paid to the prestige of the teaching profession. The ranked positions are selected on the basis of specified criteria from the level of individual groups of employees in the CZ ISCO job classification. In the last subchapter, the findings are summarized. In conclusion is a summary of the topic with the author´s thesis. / 153 - Katedra veřejné ekonomiky / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times