Affordable Access

Porovnání notací DEMO a BPMN s využitím studie použitelnosti v UI laboratoři / Comparison of DEMO and BPMN Notations Using Usability Study in UI Lab

Authors
  • mára, jan
Publication Date
Jun 07, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá notací Business Process Model and Notation (BPMN) a metodikou Design \& Engineering Methodology for Organizations (DEMO), které popisují různé způsoby modelování procesů. Obě mají rozdílné přístupy a chceme zjistit, která z nich je vhodnější pro jaké situace. Pokusíme se najít dva procesy, jeden vhodnější pro notaci BPMN a druhý pro metodiku DEMO, vyslovíme hypotézy o čitelnosti modelů v BPMN a DEMO, stanovíme kritéria pro vyhodnocení hypotéz a tyto čtyři modely porovnáme uživatelským testováním v laboratoři použitelnosti. Na základě výstupů z testování vyhodnotíme vyslovené hypotézy. Při stanovování procesů k modelování, jsme zjistili, že aby modely byly porovnatelné, nedokážeme jasně určit vhodnější proces pro BPMN či DEMO. Tím pádem jsme zaměřili práci na hledání hypotéz z uživatelského testování, než na jejich ověřování. Nalezli jsme proces dostatečně vhodný pro oba přístupy a ten jsme podrobili testování v laboratoři. V závěru vyslovujeme hypotézu, že BPMN diagramy jsou více intuitivní než DEMO modely pro čtenáře neznalé ani jednoho přístupu. Doporučujeme následnou studii BPM systémů založených na BPMN a DEMO, jelikož si myslíme, že DEMO má velký potenciál, ale uplatnění DEMO silně závisí na implementaci jeho BPM systému. / In scope of this thesis is Business Process Model and Notation (BPMN) and Design \& Engineering Methodology for Organizations (DEMO), which describe different ways of process modelling. Both have different approaches and we will try to find out which one is more appropriate for specific situations. We will try to define two situations, one suitable for BPMN and one suitable for DEMO. Then we devise hypotheses about readability of BPMN and DEMO models in these two situations, determine criteria for evaluating hypotheses and compare those four models with user testing in the usability laboratory. Based on the testing results, we evaluate expressed hypotheses. During searching for suitable situations, we found that to keep models comparable, we cannot clearly identify process more appropriate for BPMN or DEMO. Thus, we focused on research and concluding hypotheses from testing. We found situation that suits both approaches and we tested their models in laboratory. In conclusion, we hypothesize that BPMN diagrams are more intuitive than DEMO models for readers unaware of either approach. We recommend a follow-up study of BPMN-based and DEMO-based BPM systems, because we think that DEMO has enormous potential but applying DEMO heavily depends on implementation of its BPM system.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times