Affordable Access

Byt skor : En studie om köpbeteende och kundvärde kring produkter som ännu inte lanserats / Change shoes : A study about buying behavior and customer value concerning products that have not been launched

Authors
  • Johansson, Jenny
  • Fawaz, Hiba
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Vi utsätts för reklam dagligen och det är svårt för produkter att differentiera sig. Då vi även lever i ett förväntningssamhälle tror vi alltid att nästa produkt kommer vara bättre än den förra. Inom teknikområdet är det väldigt tydligt då vi ofta väntar på nästa lansering. Vilket gör att företagen marknadsför produkten långt innan den kommer ut. Det finns inte mycket forskning om produkter som inte lanserats men vi ser att det blir allt vanligare att man marknadsför sin produkt innan lansering. Syfte: Vi vill undersöka om teorierna gällande köpbeteende och kundvärde även är tillämpliga för produkter som ännu inte finns att köpa men marknadsförs innan lanseringen. Metod: Vi har studerat de teorier som idag finns etablerade avseende köpbeteende och kundvärde på marknaden. Vi har sedan använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Urvalet har gjorts med hjälp av det så kallade snöbollsurvalet och alla respondenter har anknytning till Högskolan i Jönköping. Vi analyserar vårt material utifrån hermeneutiken där vi använder vår egen förförståelse och kunskap i analysen. Teori: Vi utgår från teorier om köpbeteende och kundvärde i vår analys. Resultat: Det finns många olika bakomliggande faktorer till vad som påverkar konsumenten att köpa en produkt. Våra respondenter anger samma huvudsakliga faktorer som skäl till sitt köpbehov för den produkt som ännu inte fanns att köpa på marknaden, när studien påbörjades, som teorierna om köpbeteende och kundvärde anger för de produkter som redan har lanserats. Varumärket har lyckats kommunicera de värderingar som konsumenten uppskattar samt lyckats skapa lojalitet hos de flesta respondenterna. Vår slutledning är därför att teorierna gällande köpbeteende och kundvärde på marknaden även är tillämpliga för produkter som ännu inte finns att köpa men marknadsförs innan lanseringen. / Background: We are exposed to advertising on a daily basis and it is difficult for products to differentiate themselves. Since we also live in a expectation society, we believe that the next product will be better than the last. Within the technologic area, this is very clear: we often wait for the next launch. This leads to firms marketing their product long before it comes out on the market. There is not much former research on products that are not launched, but we see that it is increasingly common for people to advertise their product before launch. Objective: We want to examine if the theories regarding buying behavior and customer value are also applicable for products not yet available for purchase but are marketed before launch. Method: We have studied the theories that today are located on buying behavior and customer value in the market. We have then used the semi structured interviews to collect the empirical material. The selection was made using the so-called snowball sample, all respondents are related to Högskolan i Jönköping. We analyze our material on the basis of hermeneutics in which we use our own understanding and knowledge in the analysis. Theory: We start with the theories of buying behavior and customer value in our analysis. Results: There are many underlying factors that influence a consumer  to buy a product. Our respondents use the same main factors as reasons to their buying need for the product that was not yet available in the market, when the study began, that the theories of buying behavior and customer value indicates for the products that have already been launched. The brand has managed to communicate the values that consumers appreciate and managed to create loyalty among most respondents. Our conclusion is therefore that the theories concerning buying behavior and customer value in the market also apply to products that are not yet available for purchase but are marketed before the launch.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times