Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 159

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

setenaba-e 1995 núm. 159 175 F"'TA 11111417,t111111V1 -Jr-IL it 3r---ir-ar_ir=. S'ESTALELLA I S'ESTANYOL, MOMENT O DECISIU ::.,......,,...... ,,,. :.:,.. '27:hi: •iimm.:,,,, Elaborado por Destilerias F. Vidal Catany. S.L. - C. San Fr' :,, ::„,,VCMAJOR (1\/IALL(',14:1 Emb. 1696 - PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en Er i Rit-, 1p: N.R.S.I. 30.3182/PM :::•:f ‘......d ' ..:,1, <...,,,-",•:: LLUCMAJOR • • ..... 4.-• Revista Mensual Dep. Leg. PM-350-1981 Any XIV • EDITA Obra Cultural Balear de Llucmajor • INFORMACIÓ I PUBLICITAT C/. Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor) • DIRIGEIX Catalina Font • COL.LABOREN Sebastia Alzamora Ignasi Barceló Llucia Caldés Francina Capella Sebastià Carden Damia Duran Bartomeu Font Catalina Garin' Antoni Ginard Franc Jaume Antoni Llompart Llorenç Mascaró Francisca Mut Miguel Mut Jaume Oliver Bartomeu Prohetts Sebastià Rubí Janine Salva Tomeu Sbert Jerfinia Socles Gabriel Thomas Pere F. Torrens Barbara Verdera Miguel Barceló Miguel Bezares Celso Calvifio Miguel Cardell Joan Clar Antònia Font Joana Font Maties Garcies Miguel faner Coloma Julia Benet Llompart Antoni Montserrat Maties Mut Guillem Oliver Margalida Paton Nanda Ramon Josep Sacarès Miguel Sbert Catalina Serra Joan Socks Arnau Tomas Antoni Vadell Francese Verdera • SECCIÓ ESPORTIVA Coordinador: Joan Quintana Col.laboren Joan Jaume, Jaume Manresa • IMPRIMEIX TIRRENA, S.A. TEL: 55 52 12 C/ Pintor Joan Gris, n° 2 MANACOR • El pensament de la Revista s'expresa només a través de l'Editorial 4Editorial Comença el curs escolar Cada any el mes de setembre situa necessàriament la informació i la valo- ració del seu contingut davant la realitat cíclica de l'inici d'un nou curs escolar. Malgrat el conjunt de l'activitat social sigui regit, en sentit estricte, pel calendari natural -anys des del gener fins el desembre- també és veritat que el final de l'es- tiu, culturalment i antropològicament, està associat al retrobament amb l'acti-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F