Affordable Access

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
  • การส่งเสริมสุขภาพ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบ และด้านผลการดำเนินงาน โดยการสำรวจเชิงพรรณนาชนิดตัดขวาง จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ครูในโรงเรียนที่สุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 188 แห่ง ตอบกลับ 118 แห่ง อัตราการตอบกลับ 62.8 ได้ข้อมูลจากครูจำนวน 809 คน (ร้อยละ 19.3 ของจำนวนครูทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.8 อายุเฉลี่ย 44 ปี สถานะภาพสมรสคู่ ร้อยละ 80.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 87.3 รายได้อยู่ในช่วง 10001-20000 บาท ร้อยละ 71.7 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบและด้านผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่แน่ใจค่อนไปทางเห็นด้วย โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นทั้ง 4 ด้านสูงกว่าโรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อทดสอบความแตกต่างคะแนนความคิดเห็นของครูโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านปัจจัยนำเข้า (ภาวะผู้นำของผู้นำองค์กร, นโยบายของโรงเรียน, คณะกรรมการ) ด้านกระบวนการ (การทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร) ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบ (นโยบายของโรงเรียน, การบริหารจัดการในโรงเรียน, โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน, บริการอนามัยโรงเรียน, โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย, การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางสังคม) และด้านผลของการดำเนินงาน (ความพึงพอใจในการดำเนินงาน) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกด้าน ความคิดเห็นของครูอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านปัจจัยนำเข้า (ภาวะผู้นำของผู้นำองค์กร, นโยบายของโรงเรียน) ด้านกระบวนการ (การสื่อสาร) ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบ(นโยบายของโรงเรียน) ด้านผลการดำเนินงาน(ความพึงพอใจในการดำเนินงาน) ส่วนความคิดเห็นของครูประจำชั้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านปัจจัยนำเข้า(คณะกรรมการ)ด้านกระบวนการ(การทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร) ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบ(นโยบายของโรงเรียน, การบริหารจัดการในโรงเรียน, โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน, โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย) และด้านผลการดำเนินงาน(ความพึงพอใจในการดำเนินงาน) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานครูในโรงเรียนทั้งสองกลุ่มให้ความสำคัญอันดับ1 มากที่สุด คือ งบประมาณและความร่วมมือจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและไม่เข้าร่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างเกี่ยวกับด้านปัจจัยนำเข้าและบางส่วนของด้านกระบวนการ แต่ยังไม่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านกิจกรรม 10 องค์ประกอบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากระบวนกาที่รวดเร็วแพร่หลายส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพทั่วทั้งโรงเรียน

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments