Affordable Access

Realitzacions canòniques i sistemes relativistes

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Realitzacions canòniques i sistemes relativistes [Butll. Soc . Cat. Cien. Vol. III, 15-34 (1984)] REALITZACIONS CANONIQUES I SISTEMES RELATIVISTES per MONTSERRAT NOVELL I ENRECH Departament de Fisica Teorica. Facultat de Fisica. Universitat de Barcelona 1. I NTRODUCCIO Els intents de formular una dinamica de N particules puntuals in- teractuant a l'espai fasic comenca amb Particle de Dirac' sobre les dife- rents formes de la dinamica relativista. En aquell escrit, seguint 1'analo- gia amb la dinamica galileana, Dirac es planteja de trobar realitzacions del grup de Poincare en un espai fasic 6N dimensional -1'espai fasic fisic- que correspon al nombre de graus de llibertat d'un sistema de N particules puntuals. Suggeri tres diferents tipus de realitzacions: la Instant Form, la Front Form i la Point Form. Bakamjian i Thomas2 i Foldy3 seguiren el cami obert per Dirac i arribaren a realitzacions explicites del grup de Poincare del tipus instant Form. Deixant de banda el problema de la separabilitat de la interaccio, la diferent estructura del grup de Poincare respecte al de Galileu dona lloc a serioses dificultats a l'hora de mantenir la covariancia de les 11- nies-m6n. La interpretacio d'aquest resultat aparegue despres amb l'ano- menat "teorema de no interaccio" de Currie, Jordan i Sudarshan:4 ex- cepte en el cas de les particules lliures, la covariancia de les linies-mon es incompatible amb la identificacio de les coordenades canoniques amb les variables de posicio en l'espai fasic fisic. Un dels camins possibles per tal d'evitar les consequencies d'aquest teorema pot esser, evidentment, la distincio entre variables canoniques i coordenades de posicio. A la proposta de Dirac, pero, no hi ha cap sug- geriment per a definir quines seran les coordenades de posicio. Des d'un 16 MONTSERRAT NOVELL / ENRECH punt de vista classic, hom podria assegurar que la proposta de Dirac no to interpretacio fisica. Actualment, la teoria de Sistemes Hamiltonians amb Lligams (

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments