Affordable Access

El Pla intermodal, una nova via per estructurar el transport a la Regió Metropolitana de Barcelona

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mes de 3.000 sol.Iicituds mensuals avalen I'encert del Pla de I'[---'- itatge 1992-1995 Carme Trilla Economista se, I'any 1991, amb I'establiment d'un marc de negociacions entre I'AdministraciÓ central i les comu- nitats autanomes, alld que a partir del mes de maigde 1992esconeixeri com el Pla de ['habitatge 1992-95. Aquest Pla, a Catalunya, es el resultat de combinar els instruments estatals amb les línies d'ajut establertes per la mateixa Generalitat. L'objectiu basic que el Pla es planteja és trencar la dinamica descrita, mit jan~ant I'establiment de línies d'ajut per a I'accés o la rehabilitació d'habitatges per a 97.000 famílies, la qual cosa significa un volum total de recursos a I'entorn dels 160.000 MPTA durant els 4 anys de vigencia del Pla, dels quals 45.000 seran aportats pel I MOPTMAi 115.000 perlaGeneralitat de Catalunya. L'evolució seguida per I'activitat residencial en els darrers anys vuitanta i principi dels noranta, caracteritzada pel predomini de la construcci6 d'habitatges localitzats majoritariament a les zones turístiques i amb un nivell de preus elevat, va desembocar en la practica desaparició de I'oferta d'habitatges de primera residencia a preu moderat a les arees urbanes. Aquest fenomen és el que s'ha qualificat com la inadequacio entre I'o d'habitatges i les necessitats i possibilitats de la demanda i, en definitiia, assenyala que el ((boom immobiliari)) no va resoldre les necessitats d'habitatgt de la majoria de la població. Des de I'inici de I'efectiva aplicació del Pla, el mes de maig de 1992, I'allau de sol.licituds rebudes, amb una mitjana de 3.000 sol.licituds mensuals, ha anat confirmant la necessitat, i I'encert, d'un Pla d'aquestes característiques. En efecte, fins al mes d'octubre d'enguany, prop de 37.700 famílies s'han acollit a algun tipus d'ajut per a I'accéso la rehabilitaciód'habitatges, la qual cosa ha comportat un volum de subvencions proper als 11.000 MPTA. Aquest nombre d'ajuts aprovats és

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F