Affordable Access

Física i oposicions : Nous temaris per als opositors a places del cos de professors d'ensenyament secundari

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

direcció. La mesa es va mostrar molt activa, mostrant postures que anaven des d'un dubte raonat de la neces- sitat real d'aquesta instal.laciÓ fins a una defensa, també molt raonada, de la seva conveniencia. El públic va poder gaudir d'un excel-lent debat entre els membres de la mesa, per la qual cosa es va mantenir relativament passiu durant una bona part de la taula rodona. Les primeres intervencions del públic se centraren en els as- pectes econbmics d'un projecte d'aquesta envergadura i en la seva rendibilitat. Només a les acabances, algunes veus apuntaren limitacions i mancances en l'organització de la recerca al nostre país. De totes maneres es va poder arribar a unes conclusions unanimes que es po- den resumir en els punts següents: 1. Reconkixer la importancia que la tkcnica de la llum de sincrotró té avui en dia i el seu futur. 2. Donar suport al sincrotró si aixb no representa una disminució en el finan~ament de les altres línies de treball. 3. Reconkixer la importancia que una gran installació corn la proposada pot tenir corn a ajut a les altres instal.lacions científiques, encara que molt més pe- tites. Les trobades finalitzaren amb l'acostumada recepció oferta pel Consell Insular de Menorca on foren clausurades pel president de la SCF, Dr. Antoni Giró i Roca. Per acabar, voldríem manifestar l'agraiment de la Comissió Organitzadora a la SCF, a l'IME, a les Universitats de Barcelona, Autbnoma de Barcelona, Politkcnica de Catalunya i de les Illes Balears, i a les empreses Telstar SA i Perkin Elmer SA pel seu suport a l'organització de les trobades. La Comissió Organitzadora Física i oposicions Nous temaris per als opositors a places del cos de professors d'ensenyament secundari Amb la publicació al BOE del dia 21 de setembre de 1993 de la corresponent ordre, han quedat fixats els nous temaris per a les oposicions d'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, temaris que seran d'aplicació a Catalunya a partir de la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F