Affordable Access

Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić, Narodna umjetnost Bosne i Hercegovine. Svjetlost, Sarajevo 1983, 55 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

198 narodna umjetnost 23 (1986) Ljiljana BcJjka.sic-Hadiidcdic, Na- rodna urnjctnost Bosne i Hcrccgo- vine. Svjetlost, Sarajevo 1983, 55 str. •••••••••••••••••• U nizu populamih izdanja izda- vacke kuee "SvjeUost" [tzv. Olimpijska serija Svjeliostij namijcnjenih inozem- nim i domaeim posjetioeima sto ih je Sarajevo ugostilo uz Zirnsku olimpijadu 1984. g., objavljena je i jedna knjifica u kojoj je prezentirano folklorno nasljcde. Obradena tematika, medutim, uza je od naslova knjiZiee, jer je iz sirokog raspo- na narodne umjetnosti u njoj prikazana samo likovna umjetnost. Rijet je zapravo o predmetima svakodnevne uporabe, kori- ~tenih vecinom u seoskim sredinarna, ked kojih je - bez obzira na njihovu ponekad i posve banalnu funkciju - dosegnuta umjetnii':ka razina oblikovanja. U skladu s profilom publikacija ove vrste veCi dio knjiZice zauzimaju foto- grafije. Uz prikaz pojedinacnih predmeta iii njihovih ukrasnih detalja, pokazani su na fotografijama fanr-seena i u primjeni pa, zajedno s prikazanim krajolicirna, uvode gledaoea i i':itaoca u bosansko- hercegovacko podnebJje. Sarnim tim sto prcdmeti potjei':u veeinom iz zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu osiguran je reprezentativni izbor ilustracija. Nailav~i se pred zadatkorn da obradi najraznovrsnije [uvjetno nazvane] umjetnine, u rasponu od kolijevke do nadgrobnog spomenika, autoric a je za svoj saZed popratni tckst izabrala onaj nacin prezentaeije u kojem su umjctnine prikazane prcma matcrijalu od kojega su izradene. Na prvom su mjestu predmeti od tckstila, slijede oni od drva, metala, koie, sedefa i kosti, zatim su prcdstavljeni keramii':ki i kameni obliei, te na kraju i umjetnii':ki oblikovani prcdmeti jedno- kratne upotrebe, primjenjivani veCinom uz ustaljene sveeane zgode, kao sto su sarena jaja uz Uskrs, ukrasna peciva uz slave i s1. Opredijelivsi se za takav pristup, autorica je u nekim poglavljirna opSirnije navela i sve ukrasne tehnike, primjerice uz tekstilni matcrijal, pa je ~teta sto to nije provede

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F