Affordable Access

Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc

Authors
Publisher
ISSI
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Economics
  • Socialist Regulated Market
  • China

Abstract

th«ng tin Kinh tÕ thÞ tr−êng x· héi chñ nghÜa mang mμu s¾c Trung Quèc LTS. Võa qua, Ch−¬ng tr×nh “Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë ViÖt Nam” m· sè KX.01 do Gi¸o s−, TiÕn sü Vò §×nh B¸ch lµm Chñ nhiÖm, ®· tæ chøc mét ®oµn ®i kh¶o s¸t nh»m môc ®Ých t×m hiÓu “NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN mang mµu s¾c Trung Quèc”. §oµn ®· trao ®æi víi c¸c häc gi¶ Trung Quèc tËp trung vµo 3 chñ ®Ò lín: 1. M« h×nh chñ nghÜa x· héi mang mµu s¾c Trung Quèc. 2. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN mang mµu s¾c Trung Quèc. 3. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN ë Trung Quèc. I. m« h×nh cnxh mang mμu s¾c Trung Quèc 1. Con ®−êng XHCN mang mμu s¾c Trung Quèc lμ sù lùa chän tÊt yÕu cña tiÕn tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö cña ®Êt n−íc Trung Hoa Theo c¸c häc gi¶ Trung Quèc, viÖc lùa chän kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN mang ®Æc s¾c Trung Quèc lμ kÕt qu¶ cña viÖc vËn dông nguyªn lý phæ biÕn cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin víi ®Æc ®iÓm cô thÓ cña Trung Quèc. Khi trao ®æi mäi vÊn ®Ò hä th−êng xuyªn nhÊn m¹nh tÝnh ®Æc thï, hoμn c¶nh cô thÓ cña Trung Quèc. C¸c gi¸o s− ë §¹i häc Nh©n d©n ®· ®−a ra c«ng thøc vÒ CNXH mang mμu s¾c Trung Quèc nh− sau: Thùc tiÔn Trung Quèc + Chñ nghÜa M¸c- Lªnin + H−íng ®Õn CNXH = CNXH mang mμu s¾c Trung Quèc. Theo hä, ph¶i nh×n l¹i lÞch sö 50 n¨m qua cña Nhμ n−íc Trung Quèc míi cã thÓ thÊy ®−îc khi nμo hä còng kiªn tr× nguyªn t¾c kÕt hîp ch©n lý phæ biÕn cña chñ nghÜa M¸c víi thùc tÕ cô thÓ cña ®Êt n−íc, vμ vËn dông nguyªn t¾c nμy ®Ó ph©n tÝch vμ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn thùc cña m×nh th× sù ph¸t triÓn cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH míi thuËn lîi. Cßn khi nμo quay l−ng l¹i víi nguyªn t¾c nμy th× sù nghiÖp cña chóng ta lu«n gÆp tr¾c trë. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®Êt n−íc Trung Quèc, kÕt hîp nguyªn lý phæ biÕn cña chñ nghÜa M¸c víi thùc tÕ cô thÓ cña Trung Quèc, ®i con ®−êng cña b¶n th©n m×nh, x©y dùng CNXH mang mμu s¾c riªng biÖt cña Trung Quèc, ®©y lμ mét kÕt luËn cùc kú quan träng ®−îc h×nh thμnh trªn c¬ së §¶ng

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments