Affordable Access

Novac ili slava: dileme malih znanstvenih časopisa

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Znanstveni časopisi

Abstract

Kui_11-2007.vp:CorelVentura 7.0 iz naših knjiÞnica Ureðuje: Danko Škare Novac ili slava: dileme malih znanstvenih èasopisa* Marko Kljakoviæ Gašpiæ, Jelka Petrak, Igor Rudan i Zrinka Biloglav Sveuèilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3 Biomedicinskim izdavaštvom ovladale su multinacionalne kom- panije. Èini se da æe one u skoroj buduænosti imati potpunu prevlast nad izdavanjem medicinskih èasopisa, odnosno biti jedini njihovi izdavaèi i distributeri. Posljednjih desetak godina svjedoèi- mo, meðutim, jednoj tihoj revoluciji u cijeloj strukturi znanstvene komunikacije, koju su omoguæile nove tehnologije, a poticaj joj dale inicijative i ostvarenja poput otvorenog pristupa (engl. open access movement), PubMed Central-a, BioMed Central-a i PLoS-a. Nedavno su se uredništvu Croatian Medical Journal-a (CMJ) obra- tila dva velika svjetska izdavaèa s prijedlogom da im se èasopis pridruÞi i postane dio njihovih velikih èasopisnih zbirki. U prilog tome naveli su pet glavnih razloga: poveæanje trÞišta, odnosno vid- ljivosti èasopisa; rad na poveæanju èimbenika odjeka; priprema rukopisa i tiskanje u okrilju izdavaèa; pojaèani marketing koji bi za ishod imao poveæanje prihoda (pretplate i drugi izvori), odnosno poveæanje broja rukopisa prispjelih za objavljivanje. Te su ponude izazvale Þivu raspravu meðu èlanovima uredništva i urednièkog odbora CMJ-a. Postalo je jasno da odluka, pozitivna ili negativna, neæe biti ni jednostavna niti laka. Uredništvo je na kraju odluèilo ne pridruÞiti se! Buduæi da je naše iskustvo vjerojatno slièno ili jednako iskustvima drugih medicinskih èasopisa koji su se našli pred istom dvojbom, odluèili smo našu odluku obrazloÞiti javno. Objavljivanje je jedna od kljuènih sastavnica znanstvenoga istraÞi- vanja. To ukljuèuje kako sam èin javnoga obznanjivanja rezultata tako i interakciju izmeðu autora i izdavaèa. Tijekom puna tri stoljeæa èasopisi su bili i ostali najuspješniji i najpouzdaniji kanal ši- renja i pohrane znanstvenih informacija. Od toga su k

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F