Affordable Access

El castell de La Geltrú

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL CASTELL DE LA GELTRÚ L cestell de La Geltrú, éa la eonstrueeió més antiga de Vilanova, I'únie testi- moni de les generacioor que han passat per aquell poble, d'en* el segls X11. Consta, equesta cons. trucei0, de quatre crugies que rodegen un pati, en mig del qual s 'al~ava una torre circular de 6 metres de diimetre. La erugia eorresponent a S. O. en facana de planta baina, conté un portal de punt rodó i duet Gnestres rectangulars. Al primer pis hi ha quatre fi- nestrals dibtribuits en parella i formsts de dos ar- quets semieircu~ars sostioguts per una columneta, essent un be11 treball del S. Xfll els capitells i im- postes que decoren squeixes obertures. Es interessant anotar que dels quatrc finestrals, cls dos de la drets son d'un tempr diferent deli dos de I'esquens. En els de la dreta, hi ha sntrollqata . en la ornamentació; i ea els sitres, hi ha Bora esti- litzada. Altie detall que també ve a corraborar-Lo. ! és que la columneta, en uns va recoizada darnont d'unes filades de pedra, no sueceint airis en Isi altres. En aquesta facana hi ha un rigoe de fortifica46 important, coosirtent en un pedrsr que ve damunt de la porta d'eotrads. Les eltres tres crugiei son obra deis segles XIV i XV, essent les obertures que van al pati i demia dependeneies, formades per arcg ogivsls, que, junt amb els eristents en una cssa'+nexa, que ea1 suposar segregada del cañtell, ( té 7 metres de Ilirm) fao no beil conjunt, essent una caracteristiea da los plantes baixes gOtiquen (amb nombrosos porxos i a r a d e s propi pe ra reunir gran nombre de gent i cavallcries, , fent aixis fieil el tranzit). També és forca interesuint una torre que's t rob i aI'angle E. del castell. Es de planta rectangular i presenta éntasis en el tal1 vertical dels murs , lo que fa suposar perteoeix al 6s- gle XII. En I'interior del pati hi havia restes d'una torre =ir- cular construida amb man- posteria i morter de eals i sorra, molt fort. L

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F