Affordable Access

Traducció rítmica i traducció mètrica

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Traducció rítmica i traducció metrica per Giuseppe E. Sansone He de precisar immediatament - e n obrir els treballs d'un congrés que s'a- nuncia tic i estimulant- que no pretenc en absolut ni recórrer l'itinerari de les teories sobre la traduibilitat del text poetic, ni insistir sobre qüestions de meto- de pur, certament no secundhries, encara que de vegades potser marcades per una certa abstracció respecte a la implicació del traduir com a acte concret, amb totes les seves infinites variants.' En tragar aquesta frontera no vull, tanmateix, reivindicar la primacia de fer sobre especular, ja que fins i tot en el més humil fer sempre hi ha una mica d'especulació, sin6 més aviat redefinir allb que, al meu entendre, és l'operació de la traducció poetica en la seva més franca reditat; és a dir, un acte prag- mhtic de minuciosa comparació verbal a la recerca d'un movirnent poetic satis- factori (i miiíor encara si és captivador). Per aquesta raó estic plenament d'acord amb el que va afirmar un poeta i traductor de la talla de Mario Luzi: «En cap moment no he pensat de debo a poder teoritzar sobre un subjecte eminentment empíric com, al cap i a la fi, sempre m'ha semblat la traducció.» * Afirmació recolzada per la tesi d'un altre illustre poeta-traductor, Vittorio Sereni, quan va dir: «Per a mi no té cap interes el "problema" de la traducció literatia-literal o "d'art", per bella infidel o Uetja fidel que sigui.» Perb vet aquí que, amb la referencia de Sereni a la felic definició de la se- paració extrema que pot haver-hi en la traducció, pot plantejar-se un oportú 1. P. NEWMARK, La tradtczione: problemi e metodi (Mili 1988), p. 199; «no wisteix, ni mai existiri, una ciencia de la traducció». 2. Al prbleg a La cordigliera delle Ande; pero cito de la miscellania Trdz~rre poesia, a cura de R. COPIOLI (Brescia 19&3), p. 299. 3. Tradurre poesia, op. cit., p. 308. Els Margcs, 41. 1990 15 interrogant. Un cop donat per cert que la lletjor, per fidel que sigui

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F