Affordable Access

El paper del guia en la difusió del patrimoni cultural

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0212_078 yS r.liol *• REVISTA DE G I R O N A •* NÚM. 212 MAR;- [UNY 2002 •» f- DOSSIER £1 paper del 4nk en la di(u§ió del patrimoni cultural Nuria Gal Durant les décades passades es va iniciar un període de revaloració del patrimoni cultural i monumental que s'ha traduít en un espectacular creixement tant de les ofertes próplament culturáis com d'aquelles amb un carácter mes turístic, D'una banda, Tus popular del patrimoni cultural ha estat un efi- cient factor de millora económica, en generar importants ingressos directes i també indirectes. Aquests ingressos han revertit en la con- sen/ació, protecció i rehabilitado de mateix patrimoni. pero a mes han propiciat que haguem de teñir en compte altres elements del territori que tendeixen a articular-se al seu voltant -com faccessibili- tat. !a senyalització, l'enllumenat, l'oferta complementaria, etc.-, elements propis de l'urbanisme que, sens dubte, actúen com a refe- rents del sight seen {lloc d'interés), i la rendibilitzacló deis quals, per tant, es veu també afavorida direcCament o indirectament. D'altra banda, aquesta "popularització" del patrimoni ha facili- tat que tant els visitants com els ciutadans s'acostumin al seu ús (a visitar-lo i freqüentar-lo). De fet, el primer visitant de la ciutat ha de ser el mateix ciutadá, element integrant de l'espai i que ha d'interve- nir en la seva conceptuaiització. El visitant local ha de conéixer el seu patrimoni i ha d'aprendre a estimar-lo. Sovint aquesta és una de les claus per reforgar el sentiment de col-lectivitat i el millor instru- ment per facilitar una óptima gestió d'aquest patrimoni, ja que pot contribuir a evitar el conflicte que moltes vegades es genera entre preservado i freqüentació, Fer una ciutat atractiva i favorable per a la práctica turística s'aconsegueix fent de la dutat un lloc viu. és a dir, un lloc apte per al mateix dutadá(Hulot, 1996). Incrementar l'ús del patrimoni en la práctica turística d'una banda comporta la utiliízació d'un t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F