Affordable Access

Istraživanje nekropole pod tumulima iz starijeg željeznog doba na nalazištu Gradci kod sela Kaptol-sezona 2001

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

12 Potrebica.p65 331 [email protected] NEKROPOLE POD TUMULIMA IZ STARIJEGA @ELJEZNOG DOBA NA NALAZI[TU GRADCI KOD SELA KAPTOL (sezona 2001.) UDK 903.53 (497.5) “6383” Primljeno/Received: 2002. 04. 08. Prihva}eno/Accepted: 2002. 04. 11. Hrvoje Potrebica HR 10000 Zagreb Arheolo{ki zavod Filozofskog fakulteta Ivana Lu~i}a 3 Hrvoje POTREBICA Povijest istra‘ivanja ‘eljeznodobnog lokaliteta kod sela Kaptol u neku ruku po~inje jo{ u pro{lom stolje}u. Naime, jo{ 1881. godine Kraljevski kotarski pristav u Iloku obavje{tava ravnateljstvo Arheolo{kog muzeja u Zagrebu “da se u mjestu ’Kaptol’ kraj Po‘ege nalaze grobovi, poti~u}i iz predhistori~ke dobe”. Nakon toga postoji podatak da je kutjeva~ki vlastelin, Milan Turkovi}, koji je bio arheolog amater i povjerenik Hrvatskog arkeologi~kog dru‘tva, vjerojatno po~etkom stolje}a ili oko 1924./25. izvr{io nekakva iskopavanja u Kaptolu (Vejvoda&Mirnik 1991: 9). Nije poznato kakvi su bili njegovi rezultati, ali zna se da je u svome dvorcu imao arheolo{ku zbirku (Kempf 1910: 63-66) koja je na‘alost nestala ili uni{tena u po‘aru koji je progutao dvorac. Ta je zbirka gotovo sigurno uklju~ivala i prve nalaze iz Kaptola. Moderna istra‘ivanja po~inju u kolovozu 1965. kad, na sugestiju akademika An|ele Horvat, u Kaptol sti‘e ekipa Arheolo{kog muzeja u Zagrebu (Vejvoda &Mirnik 1991: 9). Istra‘ivanja koja su tijekom narednih godina vodili V. Vejvoda i I. Mirnik izvr{ena su na nekropoli ^ emernica, gdje se pokazala potreba hitnog za{titnog iskopavanja zbog intenzivne poljoprivredne obrade zemlji{ta na kojem se tumuli nalaze. U razdoblju izme|u 1965. i 1975. istra‘eno je 14 tumula, ali pravu veli~inu ove nekropole te{ko je utvrditi jer je ve}i dio vjerojatno uni{ten poljoprivrednom obradom. Tijekom tih istra‘ivanja otkriveni su izuzetno zna~ajni nalazi koji su ukazivali na veliku va‘nost ovog lokaliteta. Izbor materijala s ovog lokaliteta bio je predmetom niza stru~nih izdanja i znanstvenih rasprava, a pojavljivao se i u monografijama u zemlji i u svijetu (Vejvo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments