Affordable Access

Et meget sejt træk

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VE&M Ligesom vindmøller har solceller høje investeringsomkostninger, men en lang levetid uden store omkostnin- ger. Danmark har en række erhvervsudviklingsmuligheder inden for solceller og har allerede fodfæste på visse områder. I Tyskland har man i en længere årrække haft stor støtte til solceller. Mens vi i Danmark har installeret knap 7 Wp pr. indbygger, er det i Tyskland 240 Wp pr. indbyg- ger. Vi har altså fortsat ikke ret meget solcellestrøm i Danmark. Men udbygning med solceller skal koordineres med elspare målsætnin- gen, og den nuværende nettoafreg- ningsordning betyder en svækkelse af elspare incitamentet. Ved et for- brug på fx 5.000 kWh vil man, før man køber et solcelleanlæg, tjene ca. 2 kr. per sparet kWh. Efter anskaffel- sen af fx et 6 kW solcelleanlæg, som producerer forbrugets 5000 kWh/år, vil en elbesparelse på 1 kWh blot be- tyde, at man skal sælge solcellestrøm- men til nettet for ca. 0,60 kroner kWh. Elspare incitamentet per kWh er derfor faldet fra ca. 2 kr. til 0,6 kr. In- vesteringen i solcelleanlægget har re- elt låst elforbruget fast på de 5.000 kWh, hvilket er væsentligt højere end de ca. 2.500 kWh/ år en effektiv hus- holdning kan klare sig med uden ned- gang i levestandarden. De nuvæ- rende ordninger fastlåser elforbruget på anlæggenes produktion samtidigt med, at der er brug for en stærk re- duktion af husholdningernes elfor- brug. 6 kW grænsen betyder des- uden, at det er svært for større og sandsynligvis per kWh billigere anlæg at komme ind på markedet, ligesom den nuværende ordning gør det svært at etablere fællesanlæg i lejligheds- byggerier. En mere fleksibel støttemo- del, som både fastholder og øger inci- tamentet for elbesparelser og understøtter udbredelsen af de sam- fundsøkonomisk mest favorable sol- celleanlæg vil derfor være oplagt. Det er meget glædeligt at der p.t. sker en omfattende udbygning med solcelle kapacitet, men af ovennævnte grunde bør nettoafregningsordningen erstattes med en ordning med en fast pris per kWh solgt til net

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments