Affordable Access

Iskustvo latinsko-američke Crkve

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Latinsko-Američka Crkva

Abstract

W crkva u svijetu ZNAKOVI I ODJECI ISKUSTVO LATINSKO-AMERIČKE CRKVE* J o s e p h C o m b l i n Oko 40% kršten ih katolika nalazi se danas u Latinskoj Americi, a p rije nego što prođe 10 godina, zbog demografskoga širenja, ipolovica katolika u svijetu b it će latinsko-am erička. Zbog toga kaitolici n e mogu ostati indiferentni p rem a latinsko-ameri&koj Crkvi. Po tsebi je shvatljivo da su sadašnja iskustva latinsko-am eričke Crkve usko povezana s prošlošću toga kontinenta, sa svojom povješću i svojom povijesnom situacijom. Ta je situacija jedinstvena u svijetu i zato zaključci što iz n je slijede ne mogu polaziti s prenaglog izjednačivan ja s drugim situacijam a. Crkva sada doživljava u svijetu vrlo različita iskustva, čak katkad posve opre­ čna. Ipak je ukupnost kršćanskog iskustva upravo načinjena od tih opreč­ nosti. Ta posve različita iskustva pomažu svakoga od nas da bolje sm jesti svoju akciju u cjelini. Iskustvo Crkve je uvijek iskustvo Isusa K rista ko ji je nanovo otkri­ ven i nanovo nađen u sadašnjem vremenu. Ono je uvijek ograničeno nekim kontekstom , prilikam a i doživljenim životom. Nema ukupna is­ kustva o kršćanstvu; takvo je samo u ispraznoj m ašti onih koji nem aju nikakva stvarna iskustva. Sadašnje iskustvo Latinsko-am eričke Crkve u isto je vrijem e vrlo određeno i vrlo jako, jako je bez sum nje zato je r je određeno točnom situacijom. Razlikujemo — pomalo konvencionalno, alli d a bi bilo više ijasnoće — u tom iskustvu p e t o'Mika, pet aspekata: • * Ovaj je tekst napisao za naš časopis prof. Joseph Comblin; na hrvatski @a je s francuskoga preveo i priredio za tisak dr Mladen Karađole (Louvain). Za­ hvaljujemo aulktoru i priređivaču. Joseph Co-mbliin (r. 1923) profesor je na Teološkom fakultetu Katoličkog sve­ učilišta u Louvadne (U. C. L.) u pastoralnoj i misiološkoj sekciji; ujedno je profesor u Južnoj Americi (Čile). Objavio je djela: La Paix dans la théologie de saint Luc, Louvain, Pubi. Univ., Bruges-Paris, Des

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments