Affordable Access

Felanitx, núm. 2360

Publisher
Bartomeu A. Pou Jaume
Source
Legacy

Abstract

SALUTACIO Enmig d'un estiu calitjós, com mai no s'avia vist, arribam a Sant Agustí, la «Setmana Gran» de Felanitx, amb més goig de viure que mai, i és pequè nosaltres felanitxers som així, plens de vida i de vitalitat, golosos de viure per molt que el temps ens sigui contrari. Si la calor ofega, les nostres aigües de S'Arenal, Cala Marçal, Cala Sanau, Cala Ferrera i Portocolm ens reconforten i ref res- quen fins a deixar-nos com infants desitjosos de prendre part al joc de la vida. No ignoran, per les meves proclames de les anterior fires de la nostra Ciutat, que la meva gran illusió és promoure el rellança- ment integral de la nostra comunitat ciutadana, en tots els ambits i totes les esferes i dimensions, fins a conseguir que Felanitx sigui, com quasi ja va esser, un dels centres de vertader desenvo- lupament huma de la nostra illa. Avui tothom s'embarca cap a Ciutat. Nosaltres, felanitxers, entenem que aquest embarcament és contrari a la manera autén- tica de viure de l'home. La nostra Ciutat, la nostra petita, pet-6 Ciutat, enrevoltada dels seus vuit nuclis poblats, si que és un autèntic habitat per al qui se sent veritablement persona. Lo qui hi falta és una promoció econômica i industrial que faci factible viure cómodament, deixant un poc de llarg les qüestions econò- miques, que, a fi de comptes, no passen d'esser niés alla de comptes. I és precisament això, lo que podríem anomenar la infraes- tructura bàsica sbcio-econòmica-industrial, lo que tot Ajuntament hauria de faciliar; almanco habilitar-la, perquè tothom que vulgui i pugui, tengui l'oportunitat de crear els centres de treball neces- saris per a la vida ciutadana. Com vos vaig anunciar anys passats en aquesta mateixa ocasió, puc avui enfortir-vos reafirmant la consolidació de Felanitx com la base de llançament de la comarca Sur de Mallorca i, fins i tot, de tota la ruralia mallorquina. Tenim uns valors, que no contra- posam als de la Ciutat de Mallorca ni dels seus voltants, però que mai no els podem conside

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments