Affordable Access

Själens sociala ursprung Tankar om sociala orsaker till psykisk ohälsa hos barn och föräldrar

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sociologi
  • Sociology
  • Social Sciences

Abstract

När jag genom åren mött socialt utsatta barn och deras föräldrar, som kliniskt verksam psykolog har vissa frågor ständigt återkommit; Hur ser relationen mellan sociala, materiella omständigheter och den psykiska hälsan ut? Vilka sociala omständigheter påverkar den psykiska hälsan mest? Hur går det till, dvs. vilka vägar tar dessa sociala och materiella omständigheter när de påverkar de enskilda människornas psykiska hälsa? Syftet med min uppsats är att söka en fördjupad kunskap om sociala omständigheters betydelse för barn och föräldrars psykiska hälsa. Inledningsvis behandlar jag betydelsen av fem sociala omständigheterna; fattigdom, segregation, socialt nätverk, invandrarskap/flyktingskap och familjen. Slutsatserna kan sammanfattas enligt följande; Barn och föräldrars självbild och självkänsla påverkas direkt och via den stress och oro som fattigdom innebär. Segregation och social exklusion leder till koncentrationseffekter av sociala problem och ett bristande socialt skyddsnät. Bristfälliga sociala nätverk skapar psykisk ohälsa och försvårar tillfrisknande. Invandrar- och flyktingfamiljer utsätts för svårigheter på alla ovannämnda områden och det är troligt att detta utgör en förklaring till varför de ofta uppvisar en högre grad av psykisk ohälsa. De belastande sociala omständigheterna verkar genom familjen, d.v.s. familjen kan förvärra men även mildrar psykisk ohälsa. Att de sociala omständigheterna får stor betydelse beror på att de tränger in i själen och påverkar känslolivet negativt. Människors familjerelationer påverkas av ekonomisk och social stress. Föräldrars egen psykiska hälsa påverkas negativt vilket försämrar deras föräldraomsorgsförmåga, vilket i sin tur leder till att barnen inte får sina behov tillfredställda. Sammantaget så bildas negativa sociala cirklar genom att negativa sociala omständigheter skapar psykisk ohälsa som i sin tur skapar svårigheter för individen att ta del positiva sociala omständigheter. Negativa sociala omständigheter tär på människors psykiska krafter och föder känslor av, hjälplöshet, isolering, misslyckande osv. som färgar av sig på upplevelsen av livet. Nyckelord: familjer, barn, föräldrar, psykisk ohälsa, fattigdom, segregation, social exklusion, socialt nätverk, familj, flyktingfamiljer, sociala omständigheter.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F