Affordable Access

Les traduccions al castellà de les obres de Verdaguer: una aproximació

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ramon PINYOL Pere QUER Les traduccions castellanes constitueixen, aproximadament, la meitat de les edi- cions que s'han fet en les diverses llengües a les quals ha estat traslladat el poeta de Folgueroles. Fins i tot, algunes de les obres de Verdaguer van circular, en vida seva, nomCs en versions bilingües, com 6s el cas de L'Atlhntida o de Lo somni de sant Joan, cosa que explica en part la notable difusió hispbica que van tenir. Aquestes tra- duccions, juntament amb les franceses, són tambC a la base de les versions que es van fer en la resta de llengiies, atbs el poc nivell de catalh que tenien la majoria de tra- ductors verdaguerians. En la nostra comunicació ens proposem: a ) fer un repk, necessariament suma- ri, al conjunt d'aquestes traduccions, corregint alhora algunes de les referbncies que surten en els repertoris bibliogrhfics sobre Verdaguer, i b) fer una primera aproxi- maci6 a I'única autotraducció castellana de Verdaguer, la del llibre Lo somni de sant Joan, que té un especial interb traductogrhfic. Les traduccions de L'Atldntida L'Atliuztida va ser traduida de manera immediata al castellh per I'escriptor bilingüe Melcior de Palau (1843-1910), mataroní resident a Madrid, on exercia de catedratic de 1'Escuela de Ingenieros. Es tracta de la traducció considerada cccanbnica i ofi- c i a l ~ pel fet que Verdaguer mateix va col.laborar amb Palau amb suggeriments i aclariments, i tambC perqub el poeta la va incloure com a acompanyant de la pri- mera edició definitiva del poema (1878).' Aquesta traducció, subvencionada per la Diputació de Barcelona: va ser criticada amb duresa pel reputat crític Manuel de 1. L'edició anterior, nomes amb el text catall, havia aparegut dins el volum Jochs Flo- rals de Barcelona. Any X IX de llur restauració (Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1877), 125-229, d'on la reproduí, sense autorització, L'Aureneta, de Buenos Aires. Sobre les edicions d'aquesta epopeia, veg. Pere FAR&S, (<Estudi preliminarn a Jacint VERDAGUE

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F