Affordable Access

Toz Kömürlerin Zenginleştirilmesinde Yağ Aglomerasyonu Yöntemi ve Yenilikler

Authors
Publisher
İstanbul Yerbilimleri Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Temiz Kömür Üretiminde Yağ Aglomerasyonu Tekniği İstanbuä verbiäimäeri aergisiI CK OPI SK OI SSK 9T-1MUI vK OM1M TlZ hÖMÜoiEoİk ZEkGİkiEŞTİoİiMESİkaE vAĞ AGilMEoASvlkr vÖkTEMİ sE vEkİiİhiEo lfi AGGilMEoATflk METela Flo TeE CiEAkfkG lF FfkE-SfZEa ClAiS Aka fkklsATflkS Ece hfifkÇ AhSAv1I sedat AoSiAkOI eürriyet mliATP 1aokuz Eyäüä ÜniversitesiI Torbaäı Mesäek vüksekokuäuI PRUSMI TorbaäıI İzmir Oaokuz Eyäüä rniversitesiI Mühendisäik FaküätesiI Maden MühK BöäKI PR1SMI BucaI İzmir Pİzmir vüksek Teknoäoji EnstitüsüI Fen FaküätesiI himya BöäümüI PR4PMI rräaI İzmir vayına Geäiş (oeceivedF: MPKMSK1MI vayına habuä (AcceptedF: 1RKMPK11 ÖZ : hömürün üretim teknoäojisindeki geäişmeäerI kömür üretimi sürecinde oäuşan ince boyutäu (tozF kömürün miktarını arttırmaktadırK Bu tür toz kömüräerin zenginäeştiriäerek değeräendiriämesiI hem madenciäik maäiyetini azaätmaktaI hem de önemäi bir çevre probäemini ortadan kaädırmaktadırK Ayrıca enerjiye oäan gereksinimI her geçen gün teknoäojinin iäeräemesiyäe doğru orantıäı oäarak artmaktadırK aoäayısıyäaI çevre probäemi yaratan sınıräı enerji kaynakäarınınI çevre dostu yöntemäeräe değeräendiriämesi gerekmektedirK vağ agäomerasyonu yöntemiI bu yöntemäerden biridirK Özeääikäe çok ince boyutäu kömür taneäerinin kazanıämasında fäotasyona aäternatif bir yöntemdirK Bu yöntemI yüksek deviräi karıştırıcıäar kuääanıäarakI kömür taneäerinin yağ tarafından ısäatıäması ve birbiräerine bağäanarak iri taneäer haäine getiriämesi prensibine dayanırK vağınI kömür-su sistemine veriämeden önceI su içerisinde gerek mekanik karıştırma iäe gerekse çeşitäi yüzey aktif reaktifäerin kuääanımı iäe emüäsiye ediämesi (dağıtıämasıF veya kömür yüzeyinin yine çeşitäi yüzey aktif reaktifäeräe havaLyağ sever özeääik kazandırıämasıI yöntemin başarısını hem teknik hem de ekonomik yönden arttırmaktadırK vağ agäomerasyonu yöntemindeki bu yeniäikäerI günümüzde äinyit gibi düşük kaäiteäi kömüräerin biäeI bu yöntem iäe başarıyäa zenginäeştiriäebiämesine oäanak sağäamaktadırK Bu makaäedeI yağ ag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F