Affordable Access

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації: Аналогова схемотехніка. Лабораторний практикум

Authors
Publisher
Київ: "НАУ-друк"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

3 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Лабораторні заняття є важливою складовою частиною навчального процесу, сприяють закріпленню і глибокому засвоєнню отриманих на лекціях і під час самостійного опрацювання курсу теоретичних знань. Успішне проведення лабораторної роботи можливе лише за умови попередньої до неї підготовки. При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити відповідні теоретичні розділи курсу, чітко уявляти мету, задачу і порядок виконання роботи. Експериментальна частина лабораторної роботи складається з математичного моделювання заданої електричної схеми з використанням можливостей програмних пакетів Electronics Workbench та Multisim. Під час експерименту результати вимірювань заносять у таблиці протоколу. Експериментальна частина роботи може вважатись виконаною, коли зведені у таблицю результати перевірить викладач. У звіті лабораторної роботи повинні міститися принципові схеми, що наведені в теоретичних відомостях до кожної роботи. Схеми повинні бути нарисовані відповідно до діючих стандартів. Графічні залежності потрібно будувати у звіті лабораторної роботи або на міліметровому папері. При побудові графіків бажано вибирати такі масштаби по вертикальних і горизонтальних осях, щоб вони були зручними для розміщення графічних залежностей. Під час побудови амплітудно-частотних характеристик по вісям абсцис потрібно відкладати величини у логарифмічному масштабі. При відкладанні на одній вісі значень декількох різних фізичних величин необхідно будувати додаткові шкали паралельно основним. На ці шкали наносяться масштабні поділки, відлік яких потрібно починати від нуля. Усі точки, що відповідають дослідним даним, на графіках треба обвести кружками або відмітити іншими позначками. Розрахунки та графіки повинні мати короткі пояснення. 4 Лабораторна робота 1 ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ УВІМКНЕННЯ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ У ПІДСИЛЮВАЛЬНИХ КАСКАДАХ Мета роботи: дослідження підсилювальних каскадів на БТ. Короткі теорет

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments