Affordable Access

Download Read

L'evolució de les festes de cap d'any en el antic ritu hispànic

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya

Abstract

Revista Catalana de Teologia 6 (1981), pp. 359-378. Facultat de Teologia de Barcelona (Secció St. Pacii). L'EVOLUCIÓ DE LES FESTES DE CAP D'ANY EN L'ANTIC RITU HISPANIC per Francesc Xavier ALTÉS 1 A G U I L ~ Els antics llibres litúrgics hispanics prescriuen per a l'endema del dia de Cap d'Any o bé per ais tres dies anteriors a la festa de 1'Epifania -varia segons les dues tradicions litúrgiques peninsu- lars- una diada de dejuni anomenada ben significativament in initio anni, in caput anni o in kalendis januariis. Aquest títol assenyala molt explícitament que s'ha esdevingut un canvi respecte al primer dia de I'any, ocupat ara en els mateixos llibres litúrgics per la festa de la Circumcisió del Senyor. El fet no ha passat pas desapercebut als estudiosos de la litúrgia liisphica. Ja F. Bianchini, el primer editor de I'oracional de Verona, s'adona del desplaqarnent del dejuni de Cap d'Any i en formula una curiosa teoria'. Pocs anys després, el pare A. Lesley, en les seves notes a l'edició del Missale Mixtum, intenta de circumscriure el marc historic d'aquesta evolució. Segons ell, la festa primigenia hauria estat la del dejuni de Cap d'Any, la qual fou celebrada durant un temps conjuntament amb la de la Circumcisió - c o m a I'església gal-licana- fins que cedí definitivament el lloc a aquesta darrera festa durant el primer terq del segle VI1 en imposar-se la festa hispana de la Circumcisió2. La seva tesi fou represa fonamentalment per M. Vélez Mann3, marginalment per dom G. Morin4 i especial- 1. Thomasii opera omnia, Roma 1741, p. CLIII. 2. PL. 85, cols. 222-223, 225-227. 3. Dissertación sobre las letanías antíguas de la @/:sin de España. Madrid 1758, pp. 76-80. 4. Librr comiclrs sive lectionarius missae yuo To Ie t~n~ i Ecclrsia ante mille et ducentos utehatur, dins <<Anecdota Maredsolana» 1, ~Maredsous 1893, pp. 38 i 460 al mot ieiunium. ment per dom M. Férotin en les notes als calendaris litúrgics inclosos en la seva edició del Liber

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F