Affordable Access

A Philosophical Approach in the Study of the Foundation of Ho Chi Minh's Thoughts

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Philosophical Approach
  • Ho Chi Minh'S Thoughts
  • Triết Học
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Abstract

Bài viết trình bày cách tiếp cận mới trong nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh-cách tiếp cận triết học. Cụ thể, tác giả đã vận dụng phương pháp tiếp cận của triết học Mác-Lênin để nghiên cứu, làm rõ thêm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như bối cảnh lịch sử của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo tác giả, khi nghiên cứu vấn đề này, cần đặc biệt coi trọng sự nhận thức tự giác và chủ động của Hồ Chí Minh về hoạt động thực tiễn, về các tư liệu tư tưởng và bối cảnh lịch sử

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments