Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 094

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

S'Arena l de Mallorca Publicacib independent de la comarca do S'A renal Edita: Associacib de Veïnats. DIRECTOR Mateu Joan i Florit IMPRIME IX Impremta /Vente DIPÒSIT LÉGAL PM 473-80 Publicitat i subscripcions Cerní Cantores, 132 Apartat de Correus, 124 - 73.100 S'Arenal de Mallorca. Telèfon: 265005. PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY V. N 94 1 1 DE MARC DEL 1986 Davant el Referéndum sobre La Pau, objectiu i camí irrenunciables per als creients, és un dret de tot home i de qualsevol poble. La Pau, endemés, sols me- reix aquest nom quan és fruit de la Justícia. Des d'aquesta perspectiva i —perquè estam conven- çuts que la guerra no co- mença quan es dispara la primera bala o explota la primera bomba sinó quan el germà ataca al germà, el grup assetja a un altre grup o quan el millor de l'esforç humà es destina a la tecnología per a prepa- rar la guerra —perqué, mentres cada any, 37 milions de perso- nes moren de fam, no yo- lem que Espanya, quedant- se en la OTAN, es vegi obligada, encara més, a augmentar les despeses per a armament; —perqué desitjam que Espanya aja una pega im- portant en la política de ¡'OTAN diàleg, comprensió, coope- ració i solidaritat interna- cional —la qual consideram pressupost necessán per a la Pau—, no volem que s'integri en la OTAN: —perqué creim que la política dels dos Blocs Nli- litars —OTAN i Pacte de Varsovia— consagra de fet la divissió del món i ha es- devingut un factor cons- tant de tensió i d'amenaça per a la Pau mundial: —perquè estam segura que Espanya pot col.labo- rar amb mes encert a la causa de la Pau —la qual avui comença per la crea- ció d'un clima de distensió entre els pobles— assumint una postura neutral, al exemple d'altres paraos europeus; —perquè, en definitiva, l'anàlisi de les realitats so- ciopolítiques mai podem fer-la els creients oblidant molt manco, prescin- dint— de la paraules de Je-- sús "Benaurats els pací- fics... Per aquestes i d'altres raons, moltes d'elles expla- nades mo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F