Affordable Access

Aprendre llengua. Estratègies coordinades per als continguts comuns

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

, i - r - - Joana Lladó Servei d'lnspecció Educativa Conselleria d'Educació i Cultura Aprendre I lengua. tstrategies COOrd i nades per als continguts comuns e forma reiterada es planteja entre el profes- sorat la necessitat de provar alternatives pe- dagogiques i organitzatives que puguin con- tr ibuir a millorar el resultat academic de les sessions de classe. Aquest resultat, que no sempre respon al grau de funcionali tat o d'ef icacia que s'es- pera dels aprenentatges, i sobre el qual intervenen factors mol t diversos, es mesura de forma diferent segons qui en fa I'analisi, segons el context i sobre- tot segons els objectius i les expectatives inicials. En qualsevol cas, pero, es coincideix en la necessi- tat de mil lorar aspectes organitzatius en general i de coordinar de forma unívoca iniciatives i estrategies. El desenvolupament de les diferents arees curricu- lars es veu afectat per circumstancies que no són absolutament noves, pero que segurament s'han in- crementat en molts de casos: grups mol t heteroge- nis i que s'han de tractar posant esment a aquesta diversitat; una mobil i tat creixent d 'a lumnat que transporta habits de treball determinats i convic- cions academiques sobre com i que s'ha d'apren- dre; la incorporació de les tecnologies de la informa- c ió i de la comunicació al món quotidia, que vessen una allau de dades de forma rapida i acaben de per- f i lar un alumnat avesat a un món modern, competi- t iu i mutable; la demanda de resultats immediats als esforcos que es fan; la funcionali tat dels apre- nentatges que es reclama no sempre de forma explí- cita, i d'altres factors de caracter social i cultural que ningú no vol menysvalorar. Entre els diferents aprenentatges, n 'h i ha alguns d'especialment lents, progressius, continuats, visi- bles a llarg termini , dif íci ls de valorar de forma fragmentada, que es duen a terme de forma indivi- dual i poc controlada, que no corresponen de ma- nera exclusiva a una ar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments