Affordable Access

Kršćanstvo nekad i sada

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kršćanstvo nekad i sada. Kršćanstvo nekad i sada U ovogodišnjem »Priester-Mission«* nalazimo yr!o zaniniic i pun- čan članak od A . Vatha S. J. o »kat. misi jama u istočnom kulturnom sv i j e tu« . Činilo nam se, da se mnogo tpga dade primijeniti, na. naše pri l ike, da bi bilo dobro čitaocu »Ž ivo ta « upoznati se s glavnim ide- jama članka. 1. Sa zapada. Dvaput u svo jo j povi jest i stupilo je kršćanstvo pred kulturni poganski svijet. U svom početku imalo' je da i'.drži borbu s grčko- rimsfcom kulturom. U 16. v i jeku ono je došlo u dodir s puno većini poganskim kulturnim svi jetom da lekog ' .istoka. U manje od trista godina kršćanska ideja na svita l ini jama ¡fcriumfira nad grčko-rimskim poganstvom. A na istoku, za. 4 stoljeća na jveć ih materi jalnih i moralnih žrtava ni je mogla da istrgne poganstvu no neznatan bro j pripadnika. ( Indi ja od 325 mil ' juna stanovnika broj i tek 3 mil i juna katolika, Kina od 430 mil . 2 i pol rnil. kat., Stari Japan od 64 mil. samo 90 hiljada katolika). Među obraćenicima ima vrlo malo l judi iz v iš ih i naobraženih krugova Jedini razlog ovo j silnoj razlici ne može. biti u tom, što je , u počec ima milost Bož ja i upravo čudesno pomagala propovi jedanje apo- stola. Prema nekom> općeni 'om zakonu Providnost pri lagođuje svo j e d j e l ovan je sposobnosti instrumenta, ko j im se služi Nutarnja vr i jed- nost i otporna snaga popularnih istočnih religija također u sebi ni je veća od one rimsko-grčkog poganstva. Ni tu dakle nije r i ješenje za- gonetke. Odlični i učeni Indijac ili Japanac rado će priznati idejnu, taadmoć kršćanstva, kako mu se ona. ukazuje u evanđel ju ili u Na l j eđuj Krista, a ipak se neće obratiti. On s počitanjem govor i o rel ig i jozno- mora lno j jezgri kršćanstva, ali odlučno odbija ono, u što je ta jezgra uklopl jena i povezana. Zato možemo ustvrdit i : Da. je kršćanstvo pred istočni kulturni sv i jet stupilo kao čisto rel igiozna sila i etički ideal, ono bi u 400 godina svo jom nutarnjom n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F