Affordable Access

“It can show you are the symbol of the virus” : - En kvalitativ studie om stigmatisering av personer med asiatisk bakgrund under coronapandemin

Authors
  • Jansson, Caroline
  • Ihijji, Mina
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och östasiatisk bakgrund har utstått under coronapandemin. Med tanke på att det saknas forskning på covid-19-relaterat stigma och diskriminering i en svensk kontext var drivkraften i denna studie att undersöka fenomenet i Sverige. Det empiriska underlaget för studien är tio kvalitativa intervjuer med informanter av asiatisk respektive östasiatisk bakgrund. För att analysera det insamlade materialet har Goffmans stigmateori samt Halls stereotypiseringteori varit studiens teoretiska ramverk. Det är viktigt att notera att studiens urval inte är representativt för alla asiater boendes i Sverige, dock relaterades slutsatserna till tidigare forskning och gav insikt i hur fenomenet kan te sig i Sverige. Sju av tio informanter upplever sig stigmatiserade under coronapandemin. Stigmatiseringen tar sig i uttryck i allt från blickar till avståndstagande av informanterna. Studien har identifierat diverse orsaker till covid-19-relaterad stigmatisering och diskriminering i Sverige som det upplevs av informanterna. Det handlar dels om rädsla, oro och okunskap om viruset, dels om reducering av personer med asiatisk bakgrund till virusbärare. Stereotypisering av Kina och personer av asiatiskt ursprung upplevs dessutom öka stigmatiseringen. Denna stereotypisering och stigmatisering visar sig ha vissa konsekvenser på några informanters sociala liv och psykiska hälsa. Ytterligare ett inslag i resultaten är att stigmatiseringen ger upphov till identitetsfrågor för några informanter, vilket är en viktig komplettering till studiens frågeställningar. Dessutom anses medier och uttalanden av USA:s president ha bidragit till stigmatisering och diskriminering av personer med asiatisk bakgrund under pandemin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times