Affordable Access

Instrumentum laboris

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I N S T R U M E N T U M L A B O R I S N a p o m e n e Na ovim s tranicama predstavl jamo Radni dokument za sudionike skorašnje Sinode biskupa. O v a j dokument je pripravi lo Genera lno tajništvo Sinode: — vodeći brigu o crkvenoj dinamici započetoj i razvi jenoj zahvalju­ jući I I . va t ikanskom saboru; — pazeći na sve o n o što na području kateheze C r k v a i kršćani već rade; — sabirući najvažni je spise koj i su stigli u savjetodavnom periodu na Ta jni š tvo Sinode, a poslale su ih biskupske konferenci je; — uzimajući u obzir upute Sav jeta u Genera lnom tajništvu; — nadajući se da će S inoda moći razvi t i plodonosan rad, uz pomoć kojeg će se još temeljit i je ispitati stanje i crkveni kriteri j i za dublje upo­ znavanje problemat ike i pastoralne perspektive u očekivanoj obnovi kate­ heze u našem vremenu, osobito kateheze djece i omladine. V e ć sada treba upozorit i da je Radni dokument izrađen prema je­ dinstvenom i sistematskom kriteri ju, da je to tekst koj i će Sinoda moći slijediti više k a o putokaz nego k a o neki dokument koj i bi trebalo pod­ vrgavat i odobrenju. B i t će z a p r a v o z a d a t a k same Sinode da utvrdi metode rasprave i da izradi zak l jučke koj i budu najviše odgovarali . Radni dokument počinje uvodom, u kojem se izlaže značenje slije­ deće Sinode i u k r a t k o se tumači struktura, k a o i ograničenja samog doku­ menta. U v o d se unapri jed služi p o j m o v i m a i tumačenj ima koj i će bolje biti rastumačeni u samom dokumentu. 205 U V O D I . Z n a č e n j e s l i j e d e ć e S i n o d e b i s k u p a P a ž n j a ko ju su biskupske konferenci je pokloni le temi slijedeće Si­ node i bogats tvo ko je izlazi iz mnoštva odgovora na pitanja postavljena u » S m j e r n i c a m a « ' b je lodano pokazuju živo zanimanje čitave C r k v e za probleme kateheze u našem vremenu, s osobitom pažnjom na katehezi djece i omladine. 1. U stvari, ispitivati se o katehezi, znači zapravo pi tat i se o bit­ nim v idovima

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F