Affordable Access

Kompendium i elementär hydromekanik

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Agricultural Engineering

Abstract

LANTBRUKSHÖGSKOLAN UPPSALA Kompendium i elementär hydromekanik II: Hydromekanikens tillämpning John Sandsborg INSTITUTIONEN FÖR MARKVETENSKAP AVDELNINGEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK STENCILTRYCK NR 66 UPPSALA 1973 KOMPENDIUM I ELEMENTÄR HYDROMEKANIK II: HYDRmAEKANIKENS TILLÄMPNING av John Sandsborg LAN 'J'131Hl KSHÖGSK01.hN Institutionen fdr markvetenskap Avde1n:i ng'en för lantl)I'ukotf1 hydroteknik S'.L'ENCIL'J'}(YCK NK 66 Innehåll Sid. Del 2. Hydromekanikens tillämpning Kap:i tel 8. Mätningar i strömmande medium 8.1 TryckmHtningar 8.2 Hastighetsmätningar 8.3 Flödesmätningar 8.4 Turbulensmätningar 8.5 Viskositetsmätningar Kapitel 9. Pump- och hydroforanläggningar 9.1 För pumpanläggningar grundläggande begrepp 3 4 5 8 29 30 33 och definitioner 34 9.2 Centrifugalpumpar 36 9.3 Vattenringpumpar 41 9.4 Kolvpwnpar 44 9.5 Hydroforanläggningar 49 Kapitel 10. Stationär strömning i slutna ledningar 53 10.1 Tryck- och energilinjer 54 10.2 Hävert 59 10.3 Rörlodningar i serie 62 10.4 raraLLeIla rörledningar 67 10.5 Slutna lednjnga:c med icke cirkulära -cvär- 70 Kapitel 11. Stationär strömning j öppna ledningar 72 11.1 Klassifikation av strömning i öppna ledningar 73 11.2 Fördelaktigaste kanaltvärsnittet 74 11 .3 Va-ctensprrJ.ng 78 11.4 Specifik energi, kritiskt djup 11.5 Differentialekvationen för olikformig (va- rierad) stationär strömning 11.6 J?rald:Lska formler för beräl:ning av 011.1\:- forrnig st:römn:Lng Appendix. rartiella derivator och totala differentialer. 81 86 93 99 JIydromekanikens .j:~~:l1ämpnin[l 3 Mlitningar av trycket görs ofta som komplement till mätningar aven vli"cskas eller gas l h2cGtighe-L och flöde på grund av sambandet rnel1an hastighet och tryck, givet gonom energiekvationen. Stat:Lska trycket hos en viitGka eller en gas i rörelse iiI' dess tryc.k, då hastigheten lir ostörd av mätningen. 4 Fig. 8.1 visar en metod att mlita det stati

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments