Affordable Access

Klimatanpassad skogsskötsel

Authors
Publisher
BECC policy brief 02-2013
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Biology And Life Sciences

Abstract

1 BECC POLICY BRIEF | 02 • 2013 Klimatanpassad skogsskötsel BECC POLICY BRIEF | 02 • 2013 | 2 BECC POLICY BRIEF | 02 • 2013 Klimatanpassad skogsskötsel ANNA MARIA JÖNSSON, DOCENT, INSTITUTIONEN FÖR NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEM- VETENSKAP, LUNDS UNIVERSITET Framtiden är viktig när man planerar för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk, och en aktuell fråga är hur klimatförändringen kommer att påverka skogen. Inom BECC och Mistra- SWECIA bedrivs forskning för att besvara denna. Genom att modellera hur temperatur, nederbörd och vind påverkar trädens årliga tillväxt, risk för skador och respons på olika skötselåtgärder studerar vi möjligheten att klimatanpassa skogens skötsel. Ett varmare klimat medför fler extrema väderlekshändelser, något som ökar risken för skador på produktionsskog och in- verkar negativt på den biologiska mångfalden. Vi arbetar med processbaserade modeller för att utforska hur ekosystemen påverkas. Modellerna drivs av data från klimatmodeller, och simulerar trädens tillväxt, risk för väderleksrelaterade skador och angrepp av skadeinsekter. En modellkörning kan dock säl- lan användas rakt av som beslutsunderlag, utan man behöver ta hänsyn till en rad osäkerheter och olika utvecklingsmöjlig- heter. Bland annat så påverkas klimatutvecklingen av framtida utsläpp av växthusgaser, som i sin tur styrs av politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och tekniska framsteg. En skog kan skötas på många olika sätt, och avgörande be- slut tas när man väljer trädslag vid föryngring och röjning. Tidpunkt för gallring och eventuell slutavverkning påverkar tillväxt och skaderisk. Även luftföroreningar kan inverka på trädens tillväxt via kvävedeposition, marknära ozon och ökade koldioxidhalter. Genom att ta fram modellsimuleringar baserade på olika klimatscenarier och skötselalternativ går det att uppskatta möjligheten att påverka utfallet. För att använda resultaten som underlag till en handlingsplan måst

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F