Affordable Access

Relacions estructura-propietat per un conjunt d'hidrocarburs a partir de nous descriptors tridimensionals derivats de la semblança molecular quàntica

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SCIENTíA gerundensis, 22: 79-86 (1996) RELACIONS ESTRUCTURA-PROPIETAT PER UN CON JUNT D'HIDROCARBURS A PARTIR DE NOUS DESCRIPTORS TRIDIMENSIONALS DERIVATS DE LA SEMBLANCA MOLECULAR QUANTICA M. Lobato, E. Besalú i R. Carbó Institut de Química Computacional. Universitat de Girona. 17071. Girona, Catalunya (Espanya) RESUM En aquest article es defineixen uns nous índexs tridimensionals per a la descripció de les molbcules a partir de parhmetres derivats de la Teoria de la Semblanqa Molecular i de les disthncies euclidianes entre els htoms i les chrregues atbmiques efectives. Aquests indexs, anomenats 3D, s'han aplicat a l'estudi de les relacions estructura-propietat d'una familia d'hidrocarburs, i han demostrat una capacitat de descripció de tres propietats de la familia (temperatura d'ebullició, temperatura de fusió i densitat) molt més acurada que quan s'utilit- zen els indexs 2D clhssics. RESUMEN En este articulo se definen unos nuevos índices tridimensionales, a~iicados a la descripción . A de las moléculas, a partir de parámetros derivados de la Teoria de la Semejanza Molecular y de las distancias euclídeas entre átomos y cargas atómicas efectivas. Estos índices, llamados 3D, se han aplicado al estudio de las relaciones estructura-propiedad de una familia de hidro- carburos, demostrando una capacidad de descripción de tres propiedades de la familia ( tem- peratura de ebullición temperatura de fusión, y densidad) mucho mas precisa que cuando se utilizan 10s indices 2D clásicos. ABSTRACT In this work, some new tridimensional molecular descriptors are described, making use of parameters derived from Molecular Similarity Theory, and also euclidean distances between atoms and effective atomic charges. These descriptors, here called 3D indices, are applied to the study of Structure-Property Relationships of a family of hydrocarbons and the properties Boiling Point, Melting Point and Density. The use of this 3D indices gives better results, in all cases, than

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments