Affordable Access

EVLİYA ÇELEBİ KÜTAHYA'DA

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bilgi Kaynakları (Genel)

Abstract

DEÜ?FD, XXVI/2007, ss. 83-120 EVL?YA ÇELEB? KÜTAHYA’DA Ejder OKUMU?? ÖZET Bu çal??mada Türkiye’de oldukça tan?nm?? bir isim olan Evliya Çelebi’nin yine oldukça tan?nm?? eseri Seyahatname’sinde Kütahya ve çevresi ele al?nmaktad?r. Evliya Çelebi (1611- 1682), gezip gördü?ü di?er pek çok yere ek olarak Kütahya ve çevresini de gezip görmü? ve Anadolu hakk?nda önemli bilgiler veren ve pek çok konuda tek yerli kayna????z olan Seyahatname’sinde kendine özgü üslup ve metoduyla ad? geçen ?ehrimiz ve çevresini tasvir etmi?tir. Makale, Seyahatname’den hareketle bir Kütahya ve çevresi okumas??? konu edinmektedir. ANAHTAR KEL?MELER: Evliya Çelebi, Seyahatname, Kütahya, Osmanl?, sosyoloji, tarih, din. EVLIYA ÇELEBI IN KUTAHYA ABSTRACT The present study aims to try to understand Kütahya and its vicinity considered with its many aspects in Evliya Çelebi’s (1611-1682) Seyahatname (Travel Book) which gives important informations about Anatolia and is our only domestic source regarding a lot of subjects. The importance of this study results from both Kütahya and its vicinity’s own special characteristic and Evliya Çelebi’s Seyahatname’s own special consideration way of the aforementioned places like the other subjects, especially its description way of everyday life, and historical, religious and cultural situation in the places considered by it. In short, this article’s subject is a reading of Kütahya and its vicinity with moving from Seyahatnâme. KEY WORDS: Evliya Çelebi, Sayahatname, Kütahya, Ottoman, sociology, history, religion. ????? Seyahatnâmeler, bilhassa tarih ve sosyoloji ara???rmalar? için paha biçilmez eserlerdir. Gezilen yerlerin tarihî, sanatsal, sosyo-kültürel, ekonomik, dinî ve siyasal yönleriyle ilgili çok önemli bilgiler veren bu kaynaklar, özellikle tarihin ve sosyal hayat?n ço?u kimseye gizli kalan yönlerini if?a etmeleri bak???ndan k?ymetli hazinelerdir. ? Doç. Dr., DEÜ. ?lahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ö?retim Üyesi. Ejder OKUMU? 84 Hep seyahatler yapmay? arz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F